παροδος • PARODOS • parodos

πάρ·οδος, -ου, ἡ

Noun (Fem. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπαροδεπαροδ·ε
Nomπαροδος[LXX]παροδ·ος
Accπαροδον[LXX]παροδ·ον
Datπαροδῳ[GNT][LXX]παροδ·ῳ
Genπαροδουπαροδ·ου
PlVocπαροδοιπαροδ·οι
Nom
Accπαροδουςπαροδ·ους
Datπαροδοις[LXX]παροδ·οις
Genπαροδωνπαροδ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 01-Jun-2020 08:43:44 EDT