προσωπον • PROSWPON • prosōpon

πρόσ·ωπον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπροσωπον[GNT][LXX]προσωπ·ον
Nom
Acc
Datπροσωπῳ[GNT][LXX]προσωπ·ῳ
Genπροσωπου[GNT][LXX]προσωπ·ου
PlVocπροσωπα[GNT][LXX]προσωπ·α
Nom
Acc
Datπροσωποις[LXX]προσωπ·οις
Genπροσωπων[GNT][LXX]προσωπ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Apr-2019 06:04:28 EDT