προσεγγιζω • PROSEGGIZW • prosengizō

προσ·εγγίζω (προσ+εγγιζ-, προσ+εγγι(ε)·[σ]-, προσ+εγγι·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεγγιζωπροσ·εγγιζ·ωπροσεγγιζομαιπροσ·εγγιζ·ομαι
2ndπροσεγγιζειςπροσ·εγγιζ·ειςπροσεγγιζῃ, προσεγγιζει, προσεγγιζεσαιπροσ·εγγιζ·ῃ, προσ·εγγιζ·ει classical, προσ·εγγιζ·εσαι alt
3rdπροσεγγιζειπροσ·εγγιζ·ειπροσεγγιζεταιπροσ·εγγιζ·εται
Pl1stπροσεγγιζομενπροσ·εγγιζ·ομενπροσεγγιζομεθαπροσ·εγγιζ·ομεθα
2ndπροσεγγιζετεπροσ·εγγιζ·ετεπροσεγγιζεσθεπροσ·εγγιζ·εσθε
3rdπροσεγγιζουσιν, προσεγγιζουσιπροσ·εγγιζ·ουσι(ν)προσεγγιζονταιπροσ·εγγιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεγγιζωπροσ·εγγιζ·ωπροσεγγιζωμαιπροσ·εγγιζ·ωμαι
2ndπροσεγγιζῃςπροσ·εγγιζ·ῃςπροσεγγιζῃπροσ·εγγιζ·ῃ
3rdπροσεγγιζῃπροσ·εγγιζ·ῃπροσεγγιζηταιπροσ·εγγιζ·ηται
Pl1stπροσεγγιζωμενπροσ·εγγιζ·ωμενπροσεγγιζωμεθαπροσ·εγγιζ·ωμεθα
2ndπροσεγγιζητεπροσ·εγγιζ·ητεπροσεγγιζησθεπροσ·εγγιζ·ησθε
3rdπροσεγγιζωσιν, προσεγγιζωσιπροσ·εγγιζ·ωσι(ν)προσεγγιζωνταιπροσ·εγγιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεγγιζοιμιπροσ·εγγιζ·οιμιπροσεγγιζοιμηνπροσ·εγγιζ·οιμην
2ndπροσεγγιζοιςπροσ·εγγιζ·οιςπροσεγγιζοιοπροσ·εγγιζ·οιο
3rdπροσεγγιζοιπροσ·εγγιζ·οιπροσεγγιζοιτοπροσ·εγγιζ·οιτο
Pl1stπροσεγγιζοιμενπροσ·εγγιζ·οιμενπροσεγγιζοιμεθαπροσ·εγγιζ·οιμεθα
2ndπροσεγγιζοιτεπροσ·εγγιζ·οιτεπροσεγγιζοισθεπροσ·εγγιζ·οισθε
3rdπροσεγγιζοιεν, προσεγγιζοισανπροσ·εγγιζ·οιεν, προσ·εγγιζ·οισαν altπροσεγγιζοιντοπροσ·εγγιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσεγγιζεπροσ·εγγιζ·επροσεγγιζουπροσ·εγγιζ·ου
3rdπροσεγγιζετωπροσ·εγγιζ·ετωπροσεγγιζεσθωπροσ·εγγιζ·εσθω
Pl1st
2ndπροσεγγιζετεπροσ·εγγιζ·ετεπροσεγγιζεσθεπροσ·εγγιζ·εσθε
3rdπροσεγγιζετωσαν, προσεγγιζοντωνπροσ·εγγιζ·ετωσαν, προσ·εγγιζ·οντων classicalπροσεγγιζεσθωσαν, προσεγγιζεσθωνπροσ·εγγιζ·εσθωσαν, προσ·εγγιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσεγγιζειν​προσ·εγγιζ·ειν​προσεγγιζεσθαι​προσ·εγγιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσεγγιζουσαπροσεγγιζονπροσ·εγγιζ·ουσ·απροσ·εγγιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσεγγιζων[LXX]προσ·εγγιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσεγγιζουσανπροσεγγιζονταπροσ·εγγιζ·ουσ·ανπροσ·εγγιζ·ο[υ]ντ·α
Datπροσεγγιζουσῃπροσεγγιζοντιπροσ·εγγιζ·ουσ·ῃπροσ·εγγιζ·ο[υ]ντ·ι
Genπροσεγγιζουσηςπροσεγγιζοντοςπροσ·εγγιζ·ουσ·ηςπροσ·εγγιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσεγγιζουσαιπροσεγγιζοντεςπροσεγγιζονταπροσ·εγγιζ·ουσ·αιπροσ·εγγιζ·ο[υ]ντ·εςπροσ·εγγιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσεγγιζουσαςπροσεγγιζονταςπροσ·εγγιζ·ουσ·αςπροσ·εγγιζ·ο[υ]ντ·ας
Datπροσεγγιζουσαιςπροσεγγιζουσι, προσεγγιζουσινπροσ·εγγιζ·ουσ·αιςπροσ·εγγιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσεγγιζουσωνπροσεγγιζοντωνπροσ·εγγιζ·ουσ·ωνπροσ·εγγιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσεγγιζομενηπροσεγγιζομενεπροσ·εγγιζ·ομεν·ηπροσ·εγγιζ·ομεν·ε
Nomπροσεγγιζομενοςπροσ·εγγιζ·ομεν·ος
Accπροσεγγιζομενηνπροσεγγιζομενονπροσ·εγγιζ·ομεν·ηνπροσ·εγγιζ·ομεν·ον
Datπροσεγγιζομενῃπροσεγγιζομενῳπροσ·εγγιζ·ομεν·ῃπροσ·εγγιζ·ομεν·ῳ
Genπροσεγγιζομενηςπροσεγγιζομενουπροσ·εγγιζ·ομεν·ηςπροσ·εγγιζ·ομεν·ου
PlVocπροσεγγιζομεναιπροσεγγιζομενοιπροσεγγιζομεναπροσ·εγγιζ·ομεν·αιπροσ·εγγιζ·ομεν·οιπροσ·εγγιζ·ομεν·α
Nom
Accπροσεγγιζομεναςπροσεγγιζομενουςπροσ·εγγιζ·ομεν·αςπροσ·εγγιζ·ομεν·ους
Datπροσεγγιζομεναιςπροσεγγιζομενοιςπροσ·εγγιζ·ομεν·αιςπροσ·εγγιζ·ομεν·οις
Genπροσεγγιζομενωνπροσεγγιζομενωνπροσ·εγγιζ·ομεν·ωνπροσ·εγγιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσηγγιζον[LXX]προσ·ε·εγγιζ·ονπροσηγγιζομηνπροσ·ε·εγγιζ·ομην
2ndπροσηγγιζεςπροσ·ε·εγγιζ·εςπροσηγγιζουπροσ·ε·εγγιζ·ου
3rdπροσηγγιζεν, προσηγγιζεπροσ·ε·εγγιζ·ε(ν)προσηγγιζετοπροσ·ε·εγγιζ·ετο
Pl1stπροσηγγιζομενπροσ·ε·εγγιζ·ομενπροσηγγιζομεθαπροσ·ε·εγγιζ·ομεθα
2ndπροσηγγιζετεπροσ·ε·εγγιζ·ετεπροσηγγιζεσθεπροσ·ε·εγγιζ·εσθε
3rdπροσηγγιζον[LXX], προσηγγιζοσανπροσ·ε·εγγιζ·ον, προσ·ε·εγγιζ·οσαν altπροσηγγιζοντοπροσ·ε·εγγιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεγγιωπροσ·εγγι(ε)·[σ]ωπροσεγγιουμαιπροσ·εγγι(ε)·[σ]ομαι
2ndπροσεγγιειςπροσ·εγγι(ε)·[σ]ειςπροσεγγιῃ, προσεγγιει[LXX], προσεγγιεισαιπροσ·εγγι(ε)·[σ]ῃ, προσ·εγγι(ε)·[σ]ει classical, προσ·εγγι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdπροσεγγιει[LXX]προσ·εγγι(ε)·[σ]ειπροσεγγιειταιπροσ·εγγι(ε)·[σ]εται
Pl1stπροσεγγιουμενπροσ·εγγι(ε)·[σ]ομενπροσεγγιουμεθαπροσ·εγγι(ε)·[σ]ομεθα
2ndπροσεγγιειτεπροσ·εγγι(ε)·[σ]ετεπροσεγγιεισθεπροσ·εγγι(ε)·[σ]εσθε
3rdπροσεγγιουσιν, προσεγγιουσιπροσ·εγγι(ε)·[σ]ουσι(ν)προσεγγιουνταιπροσ·εγγι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεγγιοιμιπροσ·εγγι(ε)·[σ]οιμιπροσεγγιοιμηνπροσ·εγγι(ε)·[σ]οιμην
2ndπροσεγγιοιςπροσ·εγγι(ε)·[σ]οιςπροσεγγιοιοπροσ·εγγι(ε)·[σ]οιο
3rdπροσεγγιοιπροσ·εγγι(ε)·[σ]οιπροσεγγιοιτοπροσ·εγγι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stπροσεγγιοιμενπροσ·εγγι(ε)·[σ]οιμενπροσεγγιοιμεθαπροσ·εγγι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndπροσεγγιοιτεπροσ·εγγι(ε)·[σ]οιτεπροσεγγιοισθεπροσ·εγγι(ε)·[σ]οισθε
3rdπροσεγγιοιενπροσ·εγγι(ε)·[σ]οιενπροσεγγιοιντοπροσ·εγγι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσεγγιειν​προσ·εγγι(ε)·[σ]ειν​προσεγγιεισθαι​προσ·εγγι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσεγγιουσαπροσεγγιουνπροσ·εγγι(ε)·[σ]ουσ·απροσ·εγγι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomπροσεγγιωνπροσ·εγγι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσεγγιουσανπροσεγγιουνταπροσ·εγγι(ε)·[σ]ουσ·ανπροσ·εγγι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datπροσεγγιουσῃπροσεγγιουντιπροσ·εγγι(ε)·[σ]ουσ·ῃπροσ·εγγι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genπροσεγγιουσηςπροσεγγιουντοςπροσ·εγγι(ε)·[σ]ουσ·ηςπροσ·εγγι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσεγγιουσαιπροσεγγιουντεςπροσεγγιουνταπροσ·εγγι(ε)·[σ]ουσ·αιπροσ·εγγι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςπροσ·εγγι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσεγγιουσαςπροσεγγιουνταςπροσ·εγγι(ε)·[σ]ουσ·αςπροσ·εγγι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datπροσεγγιουσαιςπροσεγγιουσι, προσεγγιουσινπροσ·εγγι(ε)·[σ]ουσ·αιςπροσ·εγγι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσεγγιουσωνπροσεγγιουντωνπροσ·εγγι(ε)·[σ]ουσ·ωνπροσ·εγγι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσεγγιουμενηπροσεγγιουμενεπροσ·εγγι(ε)·[σ]ομεν·ηπροσ·εγγι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomπροσεγγιουμενοςπροσ·εγγι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accπροσεγγιουμενηνπροσεγγιουμενονπροσ·εγγι(ε)·[σ]ομεν·ηνπροσ·εγγι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datπροσεγγιουμενῃπροσεγγιουμενῳπροσ·εγγι(ε)·[σ]ομεν·ῃπροσ·εγγι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genπροσεγγιουμενηςπροσεγγιουμενουπροσ·εγγι(ε)·[σ]ομεν·ηςπροσ·εγγι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocπροσεγγιουμεναιπροσεγγιουμενοιπροσεγγιουμεναπροσ·εγγι(ε)·[σ]ομεν·αιπροσ·εγγι(ε)·[σ]ομεν·οιπροσ·εγγι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accπροσεγγιουμεναςπροσεγγιουμενουςπροσ·εγγι(ε)·[σ]ομεν·αςπροσ·εγγι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datπροσεγγιουμεναιςπροσεγγιουμενοιςπροσ·εγγι(ε)·[σ]ομεν·αιςπροσ·εγγι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genπροσεγγιουμενωνπροσεγγιουμενωνπροσ·εγγι(ε)·[σ]ομεν·ωνπροσ·εγγι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσηγγισαπροσ·ε·εγγι·σαπροσηγγισαμηνπροσ·ε·εγγι·σαμην
2ndπροσηγγισαςπροσ·ε·εγγι·σαςπροσηγγισωπροσ·ε·εγγι·σω
3rdπροσηγγισεν[LXX], προσηγγισε[LXX]προσ·ε·εγγι·σε(ν)προσηγγισατοπροσ·ε·εγγι·σατο
Pl1stπροσηγγισαμενπροσ·ε·εγγι·σαμενπροσηγγισαμεθαπροσ·ε·εγγι·σαμεθα
2ndπροσηγγισατεπροσ·ε·εγγι·σατεπροσηγγισασθεπροσ·ε·εγγι·σασθε
3rdπροσηγγισαν[LXX]προσ·ε·εγγι·σανπροσηγγισαντοπροσ·ε·εγγι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεγγισωπροσ·εγγι·σωπροσεγγισωμαιπροσ·εγγι·σωμαι
2ndπροσεγγισῃςπροσ·εγγι·σῃςπροσεγγισῃπροσ·εγγι·σῃ
3rdπροσεγγισῃπροσ·εγγι·σῃπροσεγγισηταιπροσ·εγγι·σηται
Pl1stπροσεγγισωμενπροσ·εγγι·σωμενπροσεγγισωμεθαπροσ·εγγι·σωμεθα
2ndπροσεγγισητε[LXX]προσ·εγγι·σητεπροσεγγισησθεπροσ·εγγι·σησθε
3rdπροσεγγισωσιν, προσεγγισωσιπροσ·εγγι·σωσι(ν)προσεγγισωνταιπροσ·εγγι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεγγισαιμιπροσ·εγγι·σαιμιπροσεγγισαιμηνπροσ·εγγι·σαιμην
2ndπροσεγγισαις, προσεγγισειαςπροσ·εγγι·σαις, προσ·εγγι·σειας classicalπροσεγγισαιοπροσ·εγγι·σαιο
3rdπροσεγγισαι[GNT][LXX], προσεγγισειεπροσ·εγγι·σαι, προσ·εγγι·σειε classicalπροσεγγισαιτοπροσ·εγγι·σαιτο
Pl1stπροσεγγισαιμενπροσ·εγγι·σαιμενπροσεγγισαιμεθαπροσ·εγγι·σαιμεθα
2ndπροσεγγισαιτεπροσ·εγγι·σαιτεπροσεγγισαισθεπροσ·εγγι·σαισθε
3rdπροσεγγισαιεν, προσεγγισαισαν, προσεγγισειαν, προσεγγισειενπροσ·εγγι·σαιεν, προσ·εγγι·σαισαν alt, προσ·εγγι·σειαν classical, προσ·εγγι·σειεν classicalπροσεγγισαιντοπροσ·εγγι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσεγγισονπροσ·εγγι·σονπροσεγγισαι[GNT][LXX]προσ·εγγι·σαι
3rdπροσεγγισατωπροσ·εγγι·σατωπροσεγγισασθωπροσ·εγγι·σασθω
Pl1st
2ndπροσεγγισατεπροσ·εγγι·σατεπροσεγγισασθεπροσ·εγγι·σασθε
3rdπροσεγγισατωσαν, προσεγγισαντωνπροσ·εγγι·σατωσαν, προσ·εγγι·σαντων classicalπροσεγγισασθωσαν, προσεγγισασθωνπροσ·εγγι·σασθωσαν, προσ·εγγι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσεγγισαι[GNT][LXX]​προσ·εγγι·σαιπροσεγγισασθαι​προσ·εγγι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσεγγισασαπροσεγγισας[LXX]προσεγγισανπροσ·εγγι·σασ·απροσ·εγγι·σα[ντ]·ςπροσ·εγγι·σαν[τ]
Nom
Accπροσεγγισασανπροσεγγισανταπροσ·εγγι·σασ·ανπροσ·εγγι·σαντ·α
Datπροσεγγισασῃπροσεγγισαντιπροσ·εγγι·σασ·ῃπροσ·εγγι·σαντ·ι
Genπροσεγγισασηςπροσεγγισαντοςπροσ·εγγι·σασ·ηςπροσ·εγγι·σαντ·ος
PlVocπροσεγγισασαιπροσεγγισαντεςπροσεγγισανταπροσ·εγγι·σασ·αιπροσ·εγγι·σαντ·εςπροσ·εγγι·σαντ·α
Nom
Accπροσεγγισασαςπροσεγγισανταςπροσ·εγγι·σασ·αςπροσ·εγγι·σαντ·ας
Datπροσεγγισασαιςπροσεγγισασι, προσεγγισασινπροσ·εγγι·σασ·αιςπροσ·εγγι·σα[ντ]·σι(ν)
Genπροσεγγισασωνπροσεγγισαντωνπροσ·εγγι·σασ·ωνπροσ·εγγι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσεγγισαμενηπροσεγγισαμενεπροσ·εγγι·σαμεν·ηπροσ·εγγι·σαμεν·ε
Nomπροσεγγισαμενοςπροσ·εγγι·σαμεν·ος
Accπροσεγγισαμενηνπροσεγγισαμενονπροσ·εγγι·σαμεν·ηνπροσ·εγγι·σαμεν·ον
Datπροσεγγισαμενῃπροσεγγισαμενῳπροσ·εγγι·σαμεν·ῃπροσ·εγγι·σαμεν·ῳ
Genπροσεγγισαμενηςπροσεγγισαμενουπροσ·εγγι·σαμεν·ηςπροσ·εγγι·σαμεν·ου
PlVocπροσεγγισαμεναιπροσεγγισαμενοιπροσεγγισαμεναπροσ·εγγι·σαμεν·αιπροσ·εγγι·σαμεν·οιπροσ·εγγι·σαμεν·α
Nom
Accπροσεγγισαμεναςπροσεγγισαμενουςπροσ·εγγι·σαμεν·αςπροσ·εγγι·σαμεν·ους
Datπροσεγγισαμεναιςπροσεγγισαμενοιςπροσ·εγγι·σαμεν·αιςπροσ·εγγι·σαμεν·οις
Genπροσεγγισαμενωνπροσεγγισαμενωνπροσ·εγγι·σαμεν·ωνπροσ·εγγι·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 23-Nov-2020 19:48:07 EST