πρεσβυτερος • PRESBUTEROS • presbuteros

πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς)

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπρεσβυτερα[LXX]πρεσβυτερε[LXX]πρεσβυτερ·απρεσβυτερ·ε
Nomπρεσβυτερος[GNT][LXX]πρεσβυτερ·ος
Accπρεσβυτεραν[LXX]πρεσβυτερον[LXX]πρεσβυτερ·ανπρεσβυτερ·ον
Datπρεσβυτερᾳπρεσβυτερῳ[GNT][LXX]πρεσβυτερ·ᾳπρεσβυτερ·ῳ
Genπρεσβυτερας[GNT][LXX]πρεσβυτερου[GNT][LXX]πρεσβυτερ·αςπρεσβυτερ·ου
PlVocπρεσβυτεραι[LXX]πρεσβυτεροι[GNT][LXX]πρεσβυτερα[LXX]πρεσβυτερ·αιπρεσβυτερ·οιπρεσβυτερ·α
Nom
Accπρεσβυτερας[GNT][LXX]πρεσβυτερους[GNT][LXX]πρεσβυτερ·αςπρεσβυτερ·ους
Datπρεσβυτεραιςπρεσβυτεροις[GNT][LXX]πρεσβυτερ·αιςπρεσβυτερ·οις
Genπρεσβυτερων[GNT][LXX]πρεσβυτερ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 21:31:59 EDT