πρεσβυτεριον • PRESBUTERION • presbuterion

πρεσβυτέριον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπρεσβυτεριον[GNT]πρεσβυτερι·ον
Nom
Acc
Datπρεσβυτεριῳπρεσβυτερι·ῳ
Genπρεσβυτεριου[GNT]πρεσβυτερι·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 11-Dec-2019 08:29:34 EST