πραυς πρᾳυς πρᾳος πραος • PRAUS PRAiUS PRAiOS PRAOS • praus pra(i)us pra(i)os praos

πραΰς v.l. πρᾳΰς πραεῖα πραΰ, gen. sg. πραέος and πραέως, and πρᾶος v.l. πρᾷος -ον

Adjective (3-1-3 and 2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπραεπρα·ε
Nomπραοςπρα·ος
Accπραον[LXX]πρα·ον
Datπραῳπρα·ῳ
Genπραουπρα·ου
PlVocπραοιπρααπρα·οιπρα·α
Nom
Accπραουςπρα·ους
Datπραοιςπρα·οις
Genπραωνπρα·ων
2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπρᾳεπρᾳ·ε
Nomπρᾳος[GNT]πρᾳ·ος
Accπρᾳονπρᾳ·ον
Datπρᾳῳπρᾳ·ῳ
Genπρᾳουπρᾳ·ου
PlVocπρᾳοιπρᾳαπρᾳ·οιπρᾳ·α
Nom
Accπρᾳουςπρᾳ·ους
Datπρᾳοιςπρᾳ·οις
Genπρᾳωνπρᾳ·ων
3-1-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπραειαπραυπραει·απραυ
Nomπραυς[GNT][LXX]πρα(υ)·ς
Accπραειανπραυν[LXX]πραει·ανπρα(υ)·ν
Datπραειᾳ[LXX]πραειπραει·ᾳπρα(υ)·ι
Genπραειαςπραεος, πραεως[GNT]πραει·αςπρα(υ)·ος, πρα(υ)·ος
PlVocπραειαιπραεις[GNT][LXX]πραεαπραει·αιπρα(υ)·εςπρα(υ)·α
Nom
Accπραειαςπραεις[GNT][LXX]πραει·αςπρα(υ)·ας
Datπραειαιςπραεσι, πραεσινπραει·αιςπρα(υ)·σι(ν)
Genπραειωνπραεων[LXX]πραει·ωνπρα(υ)·ων
3-1-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπρᾳειαπρᾳυπρᾳει·απρᾳυ
Nomπρᾳυςπρᾳ(υ)·ς
Accπρᾳειανπρᾳυνπρᾳει·ανπρᾳ(υ)·ν
Datπρᾳειᾳπρᾳειπρᾳει·ᾳπρᾳ(υ)·ι
Genπρᾳειαςπρᾳεος[GNT], πρᾳεωςπρᾳει·αςπρᾳ(υ)·ος, πρᾳ(υ)·ος
PlVocπρᾳειαιπρᾳεις[GNT]πρᾳεαπρᾳει·αιπρᾳ(υ)·εςπρᾳ(υ)·α
Nom
Accπρᾳειαςπρᾳεις[GNT]πρᾳει·αςπρᾳ(υ)·ας
Datπρᾳειαιςπρᾳεσι, πρᾳεσινπρᾳει·αιςπρᾳ(υ)·σι(ν)
Genπρᾳειωνπρᾳεωνπρᾳει·ωνπρᾳ(υ)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 06:26:44 EDT