ποιος • POIOS • poios

ποῖος -α -ον

Pronoun (Interrogative)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomποια[GNT][LXX]ποιος[LXX]ποι·αποι·ος
Accποιαν[GNT]ποιον[GNT][LXX]ποι·ανποι·ον
Datποιᾳ[GNT][LXX]ποιῳ[GNT][LXX]ποι·ᾳποι·ῳ
Genποιας[GNT][LXX]ποιου[GNT][LXX]ποι·αςποι·ου
PlVoc
Nomποιαιποιοιποια[GNT][LXX]ποι·αιποι·οιποι·α
Accποιας[GNT][LXX]ποιουςποι·αςποι·ους
Datποιαιςποιοις[LXX]ποι·αιςποι·οις
Genποιων[GNT][LXX]ποι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 01:38:00 EST