ποταπος • POTAPOS • potapos

ποταπός -ή -όν

Pronoun (Interrogative)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomποταπη[GNT]ποταπος[GNT]ποταπ·ηποταπ·ος
Accποταπην[GNT]ποταπονποταπ·ηνποταπ·ον
Datποταπῃποταπῳ[LXX]ποταπ·ῃποταπ·ῳ
Genποταπηςποταπουποταπ·ηςποταπ·ου
PlVoc
Nomποταπαι[GNT]ποταποι[GNT]ποταπαποταπ·αιποταπ·οιποταπ·α
Accποταπαςποταπους[GNT]ποταπ·αςποταπ·ους
Datποταπαιςποταποιςποταπ·αιςποταπ·οις
Genποταπωνποταπ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 26-Oct-2020 03:47:27 EDT