πονηρος • PONHROS • ponēros

πονηρός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπονηρα[GNT][LXX]πονηρε[GNT]πονηρ·απονηρ·ε
Nomπονηρος[GNT][LXX]πονηρ·ος
Accπονηραν[LXX]πονηρον[GNT][LXX]πονηρ·ανπονηρ·ον
Datπονηρᾳ[GNT][LXX]πονηρῳ[GNT][LXX]πονηρ·ᾳπονηρ·ῳ
Genπονηρας[GNT][LXX]πονηρου[GNT][LXX]πονηρ·αςπονηρ·ου
PlVocπονηραι[GNT][LXX]πονηροι[GNT][LXX]πονηρα[GNT][LXX]πονηρ·αιπονηρ·οιπονηρ·α
Nom
Accπονηρας[GNT][LXX]πονηρους[GNT][LXX]πονηρ·αςπονηρ·ους
Datπονηραιςπονηροις[GNT][LXX]πονηρ·αιςπονηρ·οις
Genπονηρων[GNT][LXX]πονηρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 06:16:57 EDT