πολυσπλαγχνος • POLUSPLAGCNOS POLUSPLAGXNOS • polusplanchnos

πολύ·σπλαγχνος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπολυσπλαγχνεπολυσπλαγχν·ε
Nomπολυσπλαγχνος[GNT]πολυσπλαγχν·ος
Accπολυσπλαγχνονπολυσπλαγχν·ον
Datπολυσπλαγχνῳπολυσπλαγχν·ῳ
Genπολυσπλαγχνουπολυσπλαγχν·ου
PlVocπολυσπλαγχνοιπολυσπλαγχναπολυσπλαγχν·οιπολυσπλαγχν·α
Nom
Accπολυσπλαγχνουςπολυσπλαγχν·ους
Datπολυσπλαγχνοιςπολυσπλαγχν·οις
Genπολυσπλαγχνωνπολυσπλαγχν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 23:42:02 EST