πνευμα • PNEUMA • pneuma

πνεῦμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπνευμα[GNT][LXX]πνευμα[τ]
Nom
Acc
Datπνευματι[GNT][LXX]πνευματ·ι
Genπνευματος[GNT][LXX]πνευματ·ος
PlVocπνευματα[GNT][LXX]πνευματ·α
Nom
Acc
Datπνευμασι, πνευμασιν[GNT]πνευμα[τ]·σι(ν), πνευμα[τ]·σι(ν)
Genπνευματων[GNT][LXX]πνευματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 03:57:56 EDT