πληρωμα • PLHRWMA • plērōma

πλήρωμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπληρωμα[GNT][LXX]πληρωμα[τ]
Nom
Acc
Datπληρωματι[GNT][LXX]πληρωματ·ι
Genπληρωματος[GNT]πληρωματ·ος
PlVocπληρωματα[GNT][LXX]πληρωματ·α
Nom
Acc
Datπληρωμασι, πληρωμασινπληρωμα[τ]·σι(ν)
Genπληρωματωνπληρωματ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 24-Nov-2020 01:26:56 EST