περιπιπτω • PERIPIPTW • peripiptō

περι·πίπτω (περι+πιπτ-, περι+πεσ(ε)·[σ]-, 2nd περι+πεσ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπιπτωπερι·πιπτ·ωπεριπιπτομαιπερι·πιπτ·ομαι
2ndπεριπιπτειςπερι·πιπτ·ειςπεριπιπτῃ, περιπιπτει[LXX], περιπιπτεσαιπερι·πιπτ·ῃ, περι·πιπτ·ει classical, περι·πιπτ·εσαι alt
3rdπεριπιπτει[LXX]περι·πιπτ·ειπεριπιπτεταιπερι·πιπτ·εται
Pl1stπεριπιπτομενπερι·πιπτ·ομενπεριπιπτομεθαπερι·πιπτ·ομεθα
2ndπεριπιπτετεπερι·πιπτ·ετεπεριπιπτεσθεπερι·πιπτ·εσθε
3rdπεριπιπτουσιν, περιπιπτουσιπερι·πιπτ·ουσι(ν)περιπιπτονταιπερι·πιπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπιπτωπερι·πιπτ·ωπεριπιπτωμαιπερι·πιπτ·ωμαι
2ndπεριπιπτῃςπερι·πιπτ·ῃςπεριπιπτῃπερι·πιπτ·ῃ
3rdπεριπιπτῃπερι·πιπτ·ῃπεριπιπτηταιπερι·πιπτ·ηται
Pl1stπεριπιπτωμενπερι·πιπτ·ωμενπεριπιπτωμεθαπερι·πιπτ·ωμεθα
2ndπεριπιπτητεπερι·πιπτ·ητεπεριπιπτησθεπερι·πιπτ·ησθε
3rdπεριπιπτωσιν, περιπιπτωσιπερι·πιπτ·ωσι(ν)περιπιπτωνταιπερι·πιπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπιπτοιμιπερι·πιπτ·οιμιπεριπιπτοιμηνπερι·πιπτ·οιμην
2ndπεριπιπτοιςπερι·πιπτ·οιςπεριπιπτοιοπερι·πιπτ·οιο
3rdπεριπιπτοιπερι·πιπτ·οιπεριπιπτοιτοπερι·πιπτ·οιτο
Pl1stπεριπιπτοιμενπερι·πιπτ·οιμενπεριπιπτοιμεθαπερι·πιπτ·οιμεθα
2ndπεριπιπτοιτεπερι·πιπτ·οιτεπεριπιπτοισθεπερι·πιπτ·οισθε
3rdπεριπιπτοιεν, περιπιπτοισανπερι·πιπτ·οιεν, περι·πιπτ·οισαν altπεριπιπτοιντοπερι·πιπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριπιπτεπερι·πιπτ·επεριπιπτουπερι·πιπτ·ου
3rdπεριπιπτετωπερι·πιπτ·ετωπεριπιπτεσθωπερι·πιπτ·εσθω
Pl1st
2ndπεριπιπτετεπερι·πιπτ·ετεπεριπιπτεσθεπερι·πιπτ·εσθε
3rdπεριπιπτετωσαν, περιπιπτοντωνπερι·πιπτ·ετωσαν, περι·πιπτ·οντων classicalπεριπιπτεσθωσαν, περιπιπτεσθωνπερι·πιπτ·εσθωσαν, περι·πιπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιπιπτειν[LXX]​περι·πιπτ·εινπεριπιπτεσθαι​περι·πιπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριπιπτουσαπεριπιπτονπερι·πιπτ·ουσ·απερι·πιπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomπεριπιπτωνπερι·πιπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπεριπιπτουσανπεριπιπτονταπερι·πιπτ·ουσ·ανπερι·πιπτ·ο[υ]ντ·α
Datπεριπιπτουσῃπεριπιπτοντιπερι·πιπτ·ουσ·ῃπερι·πιπτ·ο[υ]ντ·ι
Genπεριπιπτουσηςπεριπιπτοντοςπερι·πιπτ·ουσ·ηςπερι·πιπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπεριπιπτουσαιπεριπιπτοντεςπεριπιπτονταπερι·πιπτ·ουσ·αιπερι·πιπτ·ο[υ]ντ·εςπερι·πιπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριπιπτουσαςπεριπιπτονταςπερι·πιπτ·ουσ·αςπερι·πιπτ·ο[υ]ντ·ας
Datπεριπιπτουσαιςπεριπιπτουσι, περιπιπτουσινπερι·πιπτ·ουσ·αιςπερι·πιπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπεριπιπτουσωνπεριπιπτοντωνπερι·πιπτ·ουσ·ωνπερι·πιπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριπιπτομενηπεριπιπτομενεπερι·πιπτ·ομεν·ηπερι·πιπτ·ομεν·ε
Nomπεριπιπτομενοςπερι·πιπτ·ομεν·ος
Accπεριπιπτομενηνπεριπιπτομενονπερι·πιπτ·ομεν·ηνπερι·πιπτ·ομεν·ον
Datπεριπιπτομενῃπεριπιπτομενῳπερι·πιπτ·ομεν·ῃπερι·πιπτ·ομεν·ῳ
Genπεριπιπτομενηςπεριπιπτομενουπερι·πιπτ·ομεν·ηςπερι·πιπτ·ομεν·ου
PlVocπεριπιπτομεναιπεριπιπτομενοιπεριπιπτομεναπερι·πιπτ·ομεν·αιπερι·πιπτ·ομεν·οιπερι·πιπτ·ομεν·α
Nom
Accπεριπιπτομεναςπεριπιπτομενουςπερι·πιπτ·ομεν·αςπερι·πιπτ·ομεν·ους
Datπεριπιπτομεναιςπεριπιπτομενοιςπερι·πιπτ·ομεν·αιςπερι·πιπτ·ομεν·οις
Genπεριπιπτομενωνπεριπιπτομενωνπερι·πιπτ·ομεν·ωνπερι·πιπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεπιπτονπερι·ε·πιπτ·ονπεριεπιπτομηνπερι·ε·πιπτ·ομην
2ndπεριεπιπτεςπερι·ε·πιπτ·εςπεριεπιπτουπερι·ε·πιπτ·ου
3rdπεριεπιπτεν, περιεπιπτεπερι·ε·πιπτ·ε(ν)περιεπιπτετοπερι·ε·πιπτ·ετο
Pl1stπεριεπιπτομενπερι·ε·πιπτ·ομενπεριεπιπτομεθαπερι·ε·πιπτ·ομεθα
2ndπεριεπιπτετεπερι·ε·πιπτ·ετεπεριεπιπτεσθεπερι·ε·πιπτ·εσθε
3rdπεριεπιπτον, περιεπιπτοσανπερι·ε·πιπτ·ον, περι·ε·πιπτ·οσαν altπεριεπιπτοντοπερι·ε·πιπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπεσωπερι·πεσ(ε)·[σ]ωπεριπεσουμαιπερι·πεσ(ε)·[σ]ομαι
2ndπεριπεσειςπερι·πεσ(ε)·[σ]ειςπεριπεσῃ, περιπεσει, περιπεσεισαιπερι·πεσ(ε)·[σ]ῃ, περι·πεσ(ε)·[σ]ει classical, περι·πεσ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdπεριπεσειπερι·πεσ(ε)·[σ]ειπεριπεσειταιπερι·πεσ(ε)·[σ]εται
Pl1stπεριπεσουμενπερι·πεσ(ε)·[σ]ομενπεριπεσουμεθαπερι·πεσ(ε)·[σ]ομεθα
2ndπεριπεσειτεπερι·πεσ(ε)·[σ]ετεπεριπεσεισθε[LXX]περι·πεσ(ε)·[σ]εσθε
3rdπεριπεσουσιν, περιπεσουσιπερι·πεσ(ε)·[σ]ουσι(ν)περιπεσουνταιπερι·πεσ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπεσοιμιπερι·πεσ(ε)·[σ]οιμιπεριπεσοιμηνπερι·πεσ(ε)·[σ]οιμην
2ndπεριπεσοιςπερι·πεσ(ε)·[σ]οιςπεριπεσοιοπερι·πεσ(ε)·[σ]οιο
3rdπεριπεσοιπερι·πεσ(ε)·[σ]οιπεριπεσοιτοπερι·πεσ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stπεριπεσοιμενπερι·πεσ(ε)·[σ]οιμενπεριπεσοιμεθαπερι·πεσ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndπεριπεσοιτεπερι·πεσ(ε)·[σ]οιτεπεριπεσοισθεπερι·πεσ(ε)·[σ]οισθε
3rdπεριπεσοιενπερι·πεσ(ε)·[σ]οιενπεριπεσοιντοπερι·πεσ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιπεσειν[LXX]​περι·πεσ(ε)·[σ]εινπεριπεσεισθαι​περι·πεσ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριπεσουσαπεριπεσουνπερι·πεσ(ε)·[σ]ουσ·απερι·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomπεριπεσων[LXX]περι·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accπεριπεσουσανπεριπεσουνταπερι·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ανπερι·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datπεριπεσουσῃπεριπεσουντιπερι·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ῃπερι·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genπεριπεσουσηςπεριπεσουντοςπερι·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ηςπερι·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocπεριπεσουσαιπεριπεσουντεςπεριπεσουνταπερι·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αιπερι·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςπερι·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριπεσουσαςπεριπεσουνταςπερι·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αςπερι·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datπεριπεσουσαιςπεριπεσουσι, περιπεσουσινπερι·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αιςπερι·πεσ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genπεριπεσουσωνπεριπεσουντωνπερι·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ωνπερι·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριπεσουμενηπεριπεσουμενεπερι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηπερι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomπεριπεσουμενοςπερι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accπεριπεσουμενηνπεριπεσουμενονπερι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηνπερι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datπεριπεσουμενῃπεριπεσουμενῳπερι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῃπερι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genπεριπεσουμενηςπεριπεσουμενουπερι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηςπερι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocπεριπεσουμεναιπεριπεσουμενοιπεριπεσουμεναπερι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αιπερι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οιπερι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accπεριπεσουμεναςπεριπεσουμενουςπερι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αςπερι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datπεριπεσουμεναιςπεριπεσουμενοιςπερι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αιςπερι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genπεριπεσουμενωνπεριπεσουμενωνπερι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ωνπερι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεπεσον[LXX]περι·ε·πεσ·ονπεριεπεσομηνπερι·ε·πεσ·ομην
2ndπεριεπεσεςπερι·ε·πεσ·εςπεριεπεσουπερι·ε·πεσ·ου
3rdπεριεπεσεν[GNT][LXX], περιεπεσεπερι·ε·πεσ·ε(ν), περι·ε·πεσ·ε(ν)περιεπεσετοπερι·ε·πεσ·ετο
Pl1stπεριεπεσομενπερι·ε·πεσ·ομενπεριεπεσομεθαπερι·ε·πεσ·ομεθα
2ndπεριεπεσετεπερι·ε·πεσ·ετεπεριεπεσεσθεπερι·ε·πεσ·εσθε
3rdπεριεπεσον[LXX], περιεπεσοσανπερι·ε·πεσ·ον, περι·ε·πεσ·οσαν altπεριεπεσοντοπερι·ε·πεσ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπεσωπερι·πεσ·ωπεριπεσωμαιπερι·πεσ·ωμαι
2ndπεριπεσῃςπερι·πεσ·ῃςπεριπεσῃπερι·πεσ·ῃ
3rdπεριπεσῃπερι·πεσ·ῃπεριπεσηταιπερι·πεσ·ηται
Pl1stπεριπεσωμενπερι·πεσ·ωμενπεριπεσωμεθαπερι·πεσ·ωμεθα
2ndπεριπεσητε[GNT]περι·πεσ·ητεπεριπεσησθεπερι·πεσ·ησθε
3rdπεριπεσωσιν, περιπεσωσιπερι·πεσ·ωσι(ν)περιπεσωνταιπερι·πεσ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπεσοιμιπερι·πεσ·οιμιπεριπεσοιμηνπερι·πεσ·οιμην
2ndπεριπεσοιςπερι·πεσ·οιςπεριπεσοιοπερι·πεσ·οιο
3rdπεριπεσοιπερι·πεσ·οιπεριπεσοιτοπερι·πεσ·οιτο
Pl1stπεριπεσοιμενπερι·πεσ·οιμενπεριπεσοιμεθαπερι·πεσ·οιμεθα
2ndπεριπεσοιτεπερι·πεσ·οιτεπεριπεσοισθεπερι·πεσ·οισθε
3rdπεριπεσοιεν, περιπεσοισανπερι·πεσ·οιεν, περι·πεσ·οισαν altπεριπεσοιντοπερι·πεσ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριπεσεπερι·πεσ·επεριπεσουπερι·πεσ·ου
3rdπεριπεσετωπερι·πεσ·ετωπεριπεσεσθωπερι·πεσ·εσθω
Pl1st
2ndπεριπεσετεπερι·πεσ·ετεπεριπεσεσθεπερι·πεσ·εσθε
3rdπεριπεσετωσαν, περιπεσοντωνπερι·πεσ·ετωσαν, περι·πεσ·οντων classicalπεριπεσεσθωσαν, περιπεσεσθωνπερι·πεσ·εσθωσαν, περι·πεσ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιπεσειν[LXX]​περι·πεσ·εινπεριπεσεσθαι​περι·πεσ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριπεσουσαπεριπεσονπερι·πεσ·ουσ·απερι·πεσ·ο[υ]ν[τ]
Nomπεριπεσων[LXX]περι·πεσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπεριπεσουσανπεριπεσοντα[LXX]περι·πεσ·ουσ·ανπερι·πεσ·ο[υ]ντ·α
Datπεριπεσουσῃπεριπεσοντιπερι·πεσ·ουσ·ῃπερι·πεσ·ο[υ]ντ·ι
Genπεριπεσουσηςπεριπεσοντοςπερι·πεσ·ουσ·ηςπερι·πεσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπεριπεσουσαιπεριπεσοντες[GNT]περιπεσοντα[LXX]περι·πεσ·ουσ·αιπερι·πεσ·ο[υ]ντ·εςπερι·πεσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριπεσουσαςπεριπεσονταςπερι·πεσ·ουσ·αςπερι·πεσ·ο[υ]ντ·ας
Datπεριπεσουσαιςπεριπεσουσι, περιπεσουσινπερι·πεσ·ουσ·αιςπερι·πεσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπεριπεσουσωνπεριπεσοντωνπερι·πεσ·ουσ·ωνπερι·πεσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριπεσομενηπεριπεσομενεπερι·πεσ·ομεν·ηπερι·πεσ·ομεν·ε
Nomπεριπεσομενοςπερι·πεσ·ομεν·ος
Accπεριπεσομενηνπεριπεσομενονπερι·πεσ·ομεν·ηνπερι·πεσ·ομεν·ον
Datπεριπεσομενῃπεριπεσομενῳπερι·πεσ·ομεν·ῃπερι·πεσ·ομεν·ῳ
Genπεριπεσομενηςπεριπεσομενουπερι·πεσ·ομεν·ηςπερι·πεσ·ομεν·ου
PlVocπεριπεσομεναιπεριπεσομενοιπεριπεσομεναπερι·πεσ·ομεν·αιπερι·πεσ·ομεν·οιπερι·πεσ·ομεν·α
Nom
Accπεριπεσομεναςπεριπεσομενουςπερι·πεσ·ομεν·αςπερι·πεσ·ομεν·ους
Datπεριπεσομεναιςπεριπεσομενοιςπερι·πεσ·ομεν·αιςπερι·πεσ·ομεν·οις
Genπεριπεσομενωνπεριπεσομενωνπερι·πεσ·ομεν·ωνπερι·πεσ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 21:21:51 EDT