περιουσιος • PERIOUSIOS • periousios

περι·ούσιος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριουσιεπεριουσι·ε
Nomπεριουσιος[LXX]περιουσι·ος
Accπεριουσιον[GNT][LXX]περιουσι·ον
Datπεριουσιῳπεριουσι·ῳ
Genπεριουσιουπεριουσι·ου
PlVocπεριουσιοιπεριουσιαπεριουσι·οιπεριουσι·α
Nom
Accπεριουσιουςπεριουσι·ους
Datπεριουσιοιςπεριουσι·οις
Genπεριουσιωνπεριουσι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 10-Dec-2019 16:03:27 EST