περιβολαιον • PERIBOLAION • peribolaion

περι·βόλαιον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπεριβολαιον[GNT][LXX]περιβολαι·ον
Nom
Acc
Datπεριβολαιῳπεριβολαι·ῳ
Genπεριβολαιου[GNT]περιβολαι·ου
PlVocπεριβολαια[LXX]περιβολαι·α
Nom
Acc
Datπεριβολαιοιςπεριβολαι·οις
Genπεριβολαιων[LXX]περιβολαι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 18:49:39 EDT