δεκαπεντε πεντεκαιδεκα • DEKAPENTE PENTEKAIDEKA • dekapente pentekaideka

δεκα·πέντε/πεντε·καί·δεκα

Quantifier (Cardinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

Indeclinable
δεκαπεντε[GNT], πεντεκαιδεκα[LXX]

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 06:09:23 EDT