πεντακοσιοι • PENTAKOSIOI • pentakosioi

πεντα·κόσιοι -αι -α

Quantifier (Cardinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVocπεντακοσιαι[LXX]πεντακοσιοι[LXX]πεντακοσια[GNT][LXX]πεντακοσι·αιπεντακοσι·οιπεντακοσι·α
Nom
Accπεντακοσιαςπεντακοσιους[LXX]πεντακοσι·αςπεντακοσι·ους
Datπεντακοσιαιςπεντακοσιοις[GNT][LXX]πεντακοσι·αιςπεντακοσι·οις
Genπεντακοσιων[LXX]πεντακοσι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 20-Sep-2019 02:05:18 EDT