πενθερος • PENQEROS • pentheros

πενθερός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπενθερεπενθερ·ε
Nomπενθερος[GNT][LXX]πενθερ·ος
Accπενθερον[LXX]πενθερ·ον
Datπενθερῳπενθερ·ῳ
Genπενθερου[LXX]πενθερ·ου
PlVocπενθεροιπενθερ·οι
Nom
Accπενθερους[LXX]πενθερ·ους
Datπενθεροιςπενθερ·οις
Genπενθερωνπενθερ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 12:37:56 EST