παραπτωμα • PARAPTWMA • paraptōma

παράπτωμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπαραπτωμα[GNT][LXX]παραπτωμα[τ]
Nom
Acc
Datπαραπτωματι[GNT][LXX]παραπτωματ·ι
Genπαραπτωματος[GNT][LXX]παραπτωματ·ος
PlVocπαραπτωματα[GNT][LXX]παραπτωματ·α
Nom
Acc
Datπαραπτωμασι, παραπτωμασιν[GNT][LXX]παραπτωμα[τ]·σι(ν), παραπτωμα[τ]·σι(ν)
Genπαραπτωματων[GNT][LXX]παραπτωματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 18-Oct-2019 19:31:26 EDT