παραλιος • PARALIOS • paralios

παρ·άλιος (-α) -ον

Adjective (2-2-2 and 2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVocπαραλιαιπαραλι·αι
Nom
Accπαραλιας[LXX]παραλι·ας
Datπαραλιαιςπαραλι·αις
Gen
2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραλιεπαραλι·ε
Nomπαραλιος[LXX]παραλι·ος
Accπαραλιον[LXX]παραλι·ον
Datπαραλιῳπαραλι·ῳ
Genπαραλιου[GNT]παραλι·ου
PlVocπαραλιοιπαραλιαπαραλι·οιπαραλι·α
Nom
Accπαραλιους[LXX]παραλι·ους
Datπαραλιοιςπαραλι·οις
Genπαραλιωνπαραλι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 13:50:34 EST