παρεπιδημος • PAREPIDHMOS • parepidēmos

παρ·επί·δημος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεπιδημεπαρεπιδημ·ε
Nomπαρεπιδημος[LXX]παρεπιδημ·ος
Accπαρεπιδημονπαρεπιδημ·ον
Datπαρεπιδημῳπαρεπιδημ·ῳ
Genπαρεπιδημουπαρεπιδημ·ου
PlVocπαρεπιδημοι[GNT]παρεπιδημαπαρεπιδημ·οιπαρεπιδημ·α
Nom
Accπαρεπιδημους[GNT]παρεπιδημ·ους
Datπαρεπιδημοις[GNT]παρεπιδημ·οις
Genπαρεπιδημωνπαρεπιδημ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 02:45:17 EST