παραλυω • PARALUW • paraluō

παρα·λύω (παρα+λυ-, παρα+λυ·σ-, παρα+λυ·σ-, -, παρα+λελυ-, παρα+λυ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλυω[LXX]παρα·λυ·ωπαραλυομαιπαρα·λυ·ομαι
2ndπαραλυειςπαρα·λυ·ειςπαραλυῃ, παραλυει, παραλυεσαιπαρα·λυ·ῃ, παρα·λυ·ει classical, παρα·λυ·εσαι alt
3rdπαραλυειπαρα·λυ·ειπαραλυεταιπαρα·λυ·εται
Pl1stπαραλυομενπαρα·λυ·ομενπαραλυομεθαπαρα·λυ·ομεθα
2ndπαραλυετεπαρα·λυ·ετεπαραλυεσθεπαρα·λυ·εσθε
3rdπαραλυουσιν, παραλυουσιπαρα·λυ·ουσι(ν)παραλυονταιπαρα·λυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλυω[LXX]παρα·λυ·ωπαραλυωμαιπαρα·λυ·ωμαι
2ndπαραλυῃςπαρα·λυ·ῃςπαραλυῃπαρα·λυ·ῃ
3rdπαραλυῃπαρα·λυ·ῃπαραλυηταιπαρα·λυ·ηται
Pl1stπαραλυωμενπαρα·λυ·ωμενπαραλυωμεθαπαρα·λυ·ωμεθα
2ndπαραλυητεπαρα·λυ·ητεπαραλυησθεπαρα·λυ·ησθε
3rdπαραλυωσιν, παραλυωσιπαρα·λυ·ωσι(ν)παραλυωνταιπαρα·λυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλυοιμιπαρα·λυ·οιμιπαραλυοιμηνπαρα·λυ·οιμην
2ndπαραλυοιςπαρα·λυ·οιςπαραλυοιοπαρα·λυ·οιο
3rdπαραλυοιπαρα·λυ·οιπαραλυοιτοπαρα·λυ·οιτο
Pl1stπαραλυοιμενπαρα·λυ·οιμενπαραλυοιμεθαπαρα·λυ·οιμεθα
2ndπαραλυοιτεπαρα·λυ·οιτεπαραλυοισθεπαρα·λυ·οισθε
3rdπαραλυοιεν, παραλυοισανπαρα·λυ·οιεν, παρα·λυ·οισαν altπαραλυοιντοπαρα·λυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραλυεπαρα·λυ·επαραλυουπαρα·λυ·ου
3rdπαραλυετωπαρα·λυ·ετωπαραλυεσθωπαρα·λυ·εσθω
Pl1st
2ndπαραλυετεπαρα·λυ·ετεπαραλυεσθεπαρα·λυ·εσθε
3rdπαραλυετωσαν, παραλυοντωνπαρα·λυ·ετωσαν, παρα·λυ·οντων classicalπαραλυεσθωσαν, παραλυεσθωνπαρα·λυ·εσθωσαν, παρα·λυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραλυειν​παρα·λυ·ειν​παραλυεσθαι​παρα·λυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραλυουσαπαραλυονπαρα·λυ·ουσ·απαρα·λυ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαραλυωνπαρα·λυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαραλυουσανπαραλυονταπαρα·λυ·ουσ·ανπαρα·λυ·ο[υ]ντ·α
Datπαραλυουσῃπαραλυοντιπαρα·λυ·ουσ·ῃπαρα·λυ·ο[υ]ντ·ι
Genπαραλυουσηςπαραλυοντοςπαρα·λυ·ουσ·ηςπαρα·λυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαραλυουσαιπαραλυοντεςπαραλυονταπαρα·λυ·ουσ·αιπαρα·λυ·ο[υ]ντ·εςπαρα·λυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραλυουσαςπαραλυονταςπαρα·λυ·ουσ·αςπαρα·λυ·ο[υ]ντ·ας
Datπαραλυουσαιςπαραλυουσι, παραλυουσινπαρα·λυ·ουσ·αιςπαρα·λυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαραλυουσωνπαραλυοντωνπαρα·λυ·ουσ·ωνπαρα·λυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραλυομενηπαραλυομενεπαρα·λυ·ομεν·ηπαρα·λυ·ομεν·ε
Nomπαραλυομενοςπαρα·λυ·ομεν·ος
Accπαραλυομενηνπαραλυομενονπαρα·λυ·ομεν·ηνπαρα·λυ·ομεν·ον
Datπαραλυομενῃπαραλυομενῳπαρα·λυ·ομεν·ῃπαρα·λυ·ομεν·ῳ
Genπαραλυομενηςπαραλυομενουπαρα·λυ·ομεν·ηςπαρα·λυ·ομεν·ου
PlVocπαραλυομεναιπαραλυομενοιπαραλυομεναπαρα·λυ·ομεν·αιπαρα·λυ·ομεν·οιπαρα·λυ·ομεν·α
Nom
Accπαραλυομεναςπαραλυομενουςπαρα·λυ·ομεν·αςπαρα·λυ·ομεν·ους
Datπαραλυομεναιςπαραλυομενοιςπαρα·λυ·ομεν·αιςπαρα·λυ·ομεν·οις
Genπαραλυομενωνπαραλυομενωνπαρα·λυ·ομεν·ωνπαρα·λυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρελυονπαρα·ε·λυ·ονπαρελυομηνπαρα·ε·λυ·ομην
2ndπαρελυεςπαρα·ε·λυ·εςπαρελυουπαρα·ε·λυ·ου
3rdπαρελυεν[LXX], παρελυεπαρα·ε·λυ·ε(ν), παρα·ε·λυ·ε(ν)παρελυετοπαρα·ε·λυ·ετο
Pl1stπαρελυομενπαρα·ε·λυ·ομενπαρελυομεθαπαρα·ε·λυ·ομεθα
2ndπαρελυετεπαρα·ε·λυ·ετεπαρελυεσθεπαρα·ε·λυ·εσθε
3rdπαρελυον, παρελυοσανπαρα·ε·λυ·ον, παρα·ε·λυ·οσαν altπαρελυοντο[LXX]παρα·ε·λυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλυσωπαρα·λυ·σωπαραλυσομαιπαρα·λυ·σομαι
2ndπαραλυσειςπαρα·λυ·σειςπαραλυσῃ, παραλυσει[LXX], παραλυσεσαιπαρα·λυ·σῃ, παρα·λυ·σει classical, παρα·λυ·σεσαι alt
3rdπαραλυσει[LXX]παρα·λυ·σειπαραλυσεταιπαρα·λυ·σεται
Pl1stπαραλυσομενπαρα·λυ·σομενπαραλυσομεθαπαρα·λυ·σομεθα
2ndπαραλυσετεπαρα·λυ·σετεπαραλυσεσθεπαρα·λυ·σεσθε
3rdπαραλυσουσιν, παραλυσουσιπαρα·λυ·σουσι(ν)παραλυσονταιπαρα·λυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλυσοιμιπαρα·λυ·σοιμιπαραλυσοιμηνπαρα·λυ·σοιμην
2ndπαραλυσοιςπαρα·λυ·σοιςπαραλυσοιοπαρα·λυ·σοιο
3rdπαραλυσοιπαρα·λυ·σοιπαραλυσοιτοπαρα·λυ·σοιτο
Pl1stπαραλυσοιμενπαρα·λυ·σοιμενπαραλυσοιμεθαπαρα·λυ·σοιμεθα
2ndπαραλυσοιτεπαρα·λυ·σοιτεπαραλυσοισθεπαρα·λυ·σοισθε
3rdπαραλυσοιενπαρα·λυ·σοιενπαραλυσοιντοπαρα·λυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραλυσειν​παρα·λυ·σειν​παραλυσεσθαι​παρα·λυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραλυσουσαπαραλυσονπαρα·λυ·σουσ·απαρα·λυ·σο[υ]ν[τ]
Nomπαραλυσωνπαρα·λυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαραλυσουσανπαραλυσονταπαρα·λυ·σουσ·ανπαρα·λυ·σο[υ]ντ·α
Datπαραλυσουσῃπαραλυσοντιπαρα·λυ·σουσ·ῃπαρα·λυ·σο[υ]ντ·ι
Genπαραλυσουσηςπαραλυσοντοςπαρα·λυ·σουσ·ηςπαρα·λυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαραλυσουσαιπαραλυσοντεςπαραλυσονταπαρα·λυ·σουσ·αιπαρα·λυ·σο[υ]ντ·εςπαρα·λυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραλυσουσαςπαραλυσονταςπαρα·λυ·σουσ·αςπαρα·λυ·σο[υ]ντ·ας
Datπαραλυσουσαιςπαραλυσουσι, παραλυσουσινπαρα·λυ·σουσ·αιςπαρα·λυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαραλυσουσωνπαραλυσοντωνπαρα·λυ·σουσ·ωνπαρα·λυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραλυσομενηπαραλυσομενεπαρα·λυ·σομεν·ηπαρα·λυ·σομεν·ε
Nomπαραλυσομενοςπαρα·λυ·σομεν·ος
Accπαραλυσομενηνπαραλυσομενονπαρα·λυ·σομεν·ηνπαρα·λυ·σομεν·ον
Datπαραλυσομενῃπαραλυσομενῳπαρα·λυ·σομεν·ῃπαρα·λυ·σομεν·ῳ
Genπαραλυσομενηςπαραλυσομενουπαρα·λυ·σομεν·ηςπαρα·λυ·σομεν·ου
PlVocπαραλυσομεναιπαραλυσομενοιπαραλυσομεναπαρα·λυ·σομεν·αιπαρα·λυ·σομεν·οιπαρα·λυ·σομεν·α
Nom
Accπαραλυσομεναςπαραλυσομενουςπαρα·λυ·σομεν·αςπαρα·λυ·σομεν·ους
Datπαραλυσομεναιςπαραλυσομενοιςπαρα·λυ·σομεν·αιςπαρα·λυ·σομεν·οις
Genπαραλυσομενωνπαραλυσομενωνπαρα·λυ·σομεν·ωνπαρα·λυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρελυσαπαρα·ε·λυ·σαπαρελυσαμηνπαρα·ε·λυ·σαμην
2ndπαρελυσαςπαρα·ε·λυ·σαςπαρελυσωπαρα·ε·λυ·σω
3rdπαρελυσεν[LXX], παρελυσεπαρα·ε·λυ·σε(ν), παρα·ε·λυ·σε(ν)παρελυσατοπαρα·ε·λυ·σατο
Pl1stπαρελυσαμενπαρα·ε·λυ·σαμενπαρελυσαμεθαπαρα·ε·λυ·σαμεθα
2ndπαρελυσατεπαρα·ε·λυ·σατεπαρελυσασθεπαρα·ε·λυ·σασθε
3rdπαρελυσανπαρα·ε·λυ·σανπαρελυσαντοπαρα·ε·λυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλυσωπαρα·λυ·σωπαραλυσωμαιπαρα·λυ·σωμαι
2ndπαραλυσῃςπαρα·λυ·σῃςπαραλυσῃπαρα·λυ·σῃ
3rdπαραλυσῃπαρα·λυ·σῃπαραλυσηταιπαρα·λυ·σηται
Pl1stπαραλυσωμενπαρα·λυ·σωμενπαραλυσωμεθαπαρα·λυ·σωμεθα
2ndπαραλυσητεπαρα·λυ·σητεπαραλυσησθεπαρα·λυ·σησθε
3rdπαραλυσωσιν, παραλυσωσιπαρα·λυ·σωσι(ν)παραλυσωνταιπαρα·λυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλυσαιμιπαρα·λυ·σαιμιπαραλυσαιμηνπαρα·λυ·σαιμην
2ndπαραλυσαις, παραλυσειαςπαρα·λυ·σαις, παρα·λυ·σειας classicalπαραλυσαιοπαρα·λυ·σαιο
3rdπαραλυσαι[LXX], παραλυσειεπαρα·λυ·σαι, παρα·λυ·σειε classicalπαραλυσαιτοπαρα·λυ·σαιτο
Pl1stπαραλυσαιμενπαρα·λυ·σαιμενπαραλυσαιμεθαπαρα·λυ·σαιμεθα
2ndπαραλυσαιτεπαρα·λυ·σαιτεπαραλυσαισθεπαρα·λυ·σαισθε
3rdπαραλυσαιεν, παραλυσαισαν, παραλυσειαν, παραλυσειενπαρα·λυ·σαιεν, παρα·λυ·σαισαν alt, παρα·λυ·σειαν classical, παρα·λυ·σειεν classicalπαραλυσαιντοπαρα·λυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραλυσονπαρα·λυ·σονπαραλυσαι[LXX]παρα·λυ·σαι
3rdπαραλυσατωπαρα·λυ·σατωπαραλυσασθωπαρα·λυ·σασθω
Pl1st
2ndπαραλυσατεπαρα·λυ·σατεπαραλυσασθεπαρα·λυ·σασθε
3rdπαραλυσατωσαν, παραλυσαντωνπαρα·λυ·σατωσαν, παρα·λυ·σαντων classicalπαραλυσασθωσαν, παραλυσασθωνπαρα·λυ·σασθωσαν, παρα·λυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραλυσαι[LXX]​παρα·λυ·σαιπαραλυσασθαι​παρα·λυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραλυσασαπαραλυσαςπαραλυσανπαρα·λυ·σασ·απαρα·λυ·σα[ντ]·ςπαρα·λυ·σαν[τ]
Nom
Accπαραλυσασανπαραλυσανταπαρα·λυ·σασ·ανπαρα·λυ·σαντ·α
Datπαραλυσασῃπαραλυσαντιπαρα·λυ·σασ·ῃπαρα·λυ·σαντ·ι
Genπαραλυσασηςπαραλυσαντοςπαρα·λυ·σασ·ηςπαρα·λυ·σαντ·ος
PlVocπαραλυσασαιπαραλυσαντεςπαραλυσανταπαρα·λυ·σασ·αιπαρα·λυ·σαντ·εςπαρα·λυ·σαντ·α
Nom
Accπαραλυσασαςπαραλυσανταςπαρα·λυ·σασ·αςπαρα·λυ·σαντ·ας
Datπαραλυσασαιςπαραλυσασι, παραλυσασινπαρα·λυ·σασ·αιςπαρα·λυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαραλυσασωνπαραλυσαντωνπαρα·λυ·σασ·ωνπαρα·λυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραλυσαμενηπαραλυσαμενεπαρα·λυ·σαμεν·ηπαρα·λυ·σαμεν·ε
Nomπαραλυσαμενοςπαρα·λυ·σαμεν·ος
Accπαραλυσαμενηνπαραλυσαμενονπαρα·λυ·σαμεν·ηνπαρα·λυ·σαμεν·ον
Datπαραλυσαμενῃπαραλυσαμενῳπαρα·λυ·σαμεν·ῃπαρα·λυ·σαμεν·ῳ
Genπαραλυσαμενηςπαραλυσαμενουπαρα·λυ·σαμεν·ηςπαρα·λυ·σαμεν·ου
PlVocπαραλυσαμεναιπαραλυσαμενοιπαραλυσαμεναπαρα·λυ·σαμεν·αιπαρα·λυ·σαμεν·οιπαρα·λυ·σαμεν·α
Nom
Accπαραλυσαμεναςπαραλυσαμενουςπαρα·λυ·σαμεν·αςπαρα·λυ·σαμεν·ους
Datπαραλυσαμεναιςπαραλυσαμενοιςπαρα·λυ·σαμεν·αιςπαρα·λυ·σαμεν·οις
Genπαραλυσαμενωνπαραλυσαμενωνπαρα·λυ·σαμεν·ωνπαρα·λυ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλελυμαιπαρα·λελυ·μαι
2ndπαραλελυσαιπαρα·λελυ·σαι
3rdπαραλελυταιπαρα·λελυ·ται
Pl1stπαραλελυμεθαπαρα·λελυ·μεθα
2ndπαραλελυσθεπαρα·λελυ·σθε
3rdπαραλελυνταιπαρα·λελυ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλελυσομαιπαρα·λελυ·σομαι
2ndπαραλελυσῃ, παραλελυσειπαρα·λελυ·σῃ, παρα·λελυ·σει classical
3rdπαραλελυσεταιπαρα·λελυ·σεται
Pl1stπαραλελυσομεθαπαρα·λελυ·σομεθα
2ndπαραλελυσεσθεπαρα·λελυ·σεσθε
3rdπαραλελυσονταιπαρα·λελυ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλελυσοιμηνπαρα·λελυ·σοιμην
2ndπαραλελυσοιοπαρα·λελυ·σοιο
3rdπαραλελυσοιτοπαρα·λελυ·σοιτο
Pl1stπαραλελυσοιμεθαπαρα·λελυ·σοιμεθα
2ndπαραλελυσοισθεπαρα·λελυ·σοισθε
3rdπαραλελυσοιντοπαρα·λελυ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραλελυσοπαρα·λελυ·σο
3rdπαραλελυσθωπαρα·λελυ·σθω
Pl1st
2ndπαραλελυσθεπαρα·λελυ·σθε
3rdπαραλελυσθωσαν, παραλελυσθωνπαρα·λελυ·σθωσαν, παρα·λελυ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραλελυσθαι​παρα·λελυ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραλελυσεσθαι​παρα·λελυ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραλελυμενηπαραλελυμενεπαρα·λελυ·μεν·ηπαρα·λελυ·μεν·ε
Nomπαραλελυμενος[GNT]παρα·λελυ·μεν·ος
Accπαραλελυμενηνπαραλελυμενον[LXX]παρα·λελυ·μεν·ηνπαρα·λελυ·μεν·ον
Datπαραλελυμενῃπαραλελυμενῳ[GNT]παρα·λελυ·μεν·ῃπαρα·λελυ·μεν·ῳ
Genπαραλελυμενηςπαραλελυμενουπαρα·λελυ·μεν·ηςπαρα·λελυ·μεν·ου
PlVocπαραλελυμεναιπαραλελυμενοι[GNT]παραλελυμενα[GNT][LXX]παρα·λελυ·μεν·αιπαρα·λελυ·μεν·οιπαρα·λελυ·μεν·α
Nom
Accπαραλελυμεναςπαραλελυμενους[LXX]παρα·λελυ·μεν·αςπαρα·λελυ·μεν·ους
Datπαραλελυμεναιςπαραλελυμενοιςπαρα·λελυ·μεν·αιςπαρα·λελυ·μεν·οις
Genπαραλελυμενωνπαραλελυμενωνπαρα·λελυ·μεν·ωνπαρα·λελυ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρελελυμηνπαρα·ε·λελυ·μην
2ndπαρελελυσοπαρα·ε·λελυ·σο
3rdπαρελελυτοπαρα·ε·λελυ·το
Pl1stπαρελελυμεθαπαρα·ε·λελυ·μεθα
2ndπαρελελυσθεπαρα·ε·λελυ·σθε
3rdπαρελελυντοπαρα·ε·λελυ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλελυμηνπαρα·[ε]·λελυ·μην
2ndπαραλελυσοπαρα·[ε]·λελυ·σο
3rdπαραλελυτοπαρα·[ε]·λελυ·το
Pl1stπαραλελυμεθαπαρα·[ε]·λελυ·μεθα
2ndπαραλελυσθεπαρα·[ε]·λελυ·σθε
3rdπαραλελυντοπαρα·[ε]·λελυ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρελυθηνπαρα·ε·λυ·θην
2ndπαρελυθηςπαρα·ε·λυ·θης
3rdπαρελυθη[LXX]παρα·ε·λυ·θη
Pl1stπαρελυθημενπαρα·ε·λυ·θημεν
2ndπαρελυθητεπαρα·ε·λυ·θητε
3rdπαρελυθησαν[LXX]παρα·ε·λυ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαραλυθησομαιπαρα·λυ·θησομαι
2ndπαραλυθησῃ, παραλυθησειπαρα·λυ·θησῃ, παρα·λυ·θησει classical
3rdπαραλυθησεταιπαρα·λυ·θησεται
Pl1stπαραλυθησομεθαπαρα·λυ·θησομεθα
2ndπαραλυθησεσθεπαρα·λυ·θησεσθε
3rdπαραλυθησονται[LXX]παρα·λυ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαραλυθωπαρα·λυ·θω
2ndπαραλυθῃςπαρα·λυ·θῃς
3rdπαραλυθῃπαρα·λυ·θῃ
Pl1stπαραλυθωμενπαρα·λυ·θωμεν
2ndπαραλυθητεπαρα·λυ·θητε
3rdπαραλυθωσιν, παραλυθωσιπαρα·λυ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαραλυθειηνπαρα·λυ·θειην
2ndπαραλυθειηςπαρα·λυ·θειης
3rdπαραλυθειηπαρα·λυ·θειη
Pl1stπαραλυθειημεν, παραλυθειμενπαρα·λυ·θειημεν, παρα·λυ·θειμεν classical
2ndπαραλυθειητε, παραλυθειτεπαρα·λυ·θειητε, παρα·λυ·θειτε classical
3rdπαραλυθειησαν, παραλυθειενπαρα·λυ·θειησαν, παρα·λυ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαραλυθησοιμηνπαρα·λυ·θησοιμην
2ndπαραλυθησοιοπαρα·λυ·θησοιο
3rdπαραλυθησοιτοπαρα·λυ·θησοιτο
Pl1stπαραλυθησοιμεθαπαρα·λυ·θησοιμεθα
2ndπαραλυθησοισθεπαρα·λυ·θησοισθε
3rdπαραλυθησοιντοπαρα·λυ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραλυθητιπαρα·λυ·θητι
3rdπαραλυθητωπαρα·λυ·θητω
Pl1st
2ndπαραλυθητεπαρα·λυ·θητε
3rdπαραλυθητωσαν, παραλυθεντωνπαρα·λυ·θητωσαν, παρα·λυ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
παραλυθηναι​παρα·λυ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
παραλυθησεσθαι​παρα·λυ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραλυθεισαπαραλυθειςπαραλυθενπαρα·λυ·θεισ·απαρα·λυ·θει[ντ]·ςπαρα·λυ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπαραλυθεισανπαραλυθενταπαρα·λυ·θεισ·ανπαρα·λυ·θε[ι]ντ·α
Datπαραλυθεισῃπαραλυθεντιπαρα·λυ·θεισ·ῃπαρα·λυ·θε[ι]ντ·ι
Genπαραλυθεισηςπαραλυθεντοςπαρα·λυ·θεισ·ηςπαρα·λυ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπαραλυθεισαιπαραλυθεντεςπαραλυθενταπαρα·λυ·θεισ·αιπαρα·λυ·θε[ι]ντ·εςπαρα·λυ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπαραλυθεισαςπαραλυθενταςπαρα·λυ·θεισ·αςπαρα·λυ·θε[ι]ντ·ας
Datπαραλυθεισαιςπαραλυθεισι, παραλυθεισινπαρα·λυ·θεισ·αιςπαρα·λυ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπαραλυθεισωνπαραλυθεντωνπαρα·λυ·θεισ·ωνπαρα·λυ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραλυθησομενηπαραλυθησομενεπαρα·λυ·θησομεν·ηπαρα·λυ·θησομεν·ε
Nomπαραλυθησομενοςπαρα·λυ·θησομεν·ος
Accπαραλυθησομενηνπαραλυθησομενονπαρα·λυ·θησομεν·ηνπαρα·λυ·θησομεν·ον
Datπαραλυθησομενῃπαραλυθησομενῳπαρα·λυ·θησομεν·ῃπαρα·λυ·θησομεν·ῳ
Genπαραλυθησομενηςπαραλυθησομενουπαρα·λυ·θησομεν·ηςπαρα·λυ·θησομεν·ου
PlVocπαραλυθησομεναιπαραλυθησομενοιπαραλυθησομεναπαρα·λυ·θησομεν·αιπαρα·λυ·θησομεν·οιπαρα·λυ·θησομεν·α
Nom
Accπαραλυθησομεναςπαραλυθησομενουςπαρα·λυ·θησομεν·αςπαρα·λυ·θησομεν·ους
Datπαραλυθησομεναιςπαραλυθησομενοιςπαρα·λυ·θησομεν·αιςπαρα·λυ·θησομεν·οις
Genπαραλυθησομενωνπαραλυθησομενωνπαρα·λυ·θησομεν·ωνπαρα·λυ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 22:51:28 EST