παραγινομαι • PARAGINOMAI • paraginomai

παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραγινομαι[LXX]παρα·γιν·ομαι
2ndπαραγινῃ[LXX], παραγινει, παραγινεσαιπαρα·γιν·ῃ, παρα·γιν·ει classical, παρα·γιν·εσαι alt
3rdπαραγινεται[GNT][LXX]παρα·γιν·εται
Pl1stπαραγινομεθαπαρα·γιν·ομεθα
2ndπαραγινεσθε[LXX]παρα·γιν·εσθε
3rdπαραγινονται[LXX]παρα·γιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραγινωμαιπαρα·γιν·ωμαι
2ndπαραγινῃ[LXX]παρα·γιν·ῃ
3rdπαραγινηταιπαρα·γιν·ηται
Pl1stπαραγινωμεθαπαρα·γιν·ωμεθα
2ndπαραγινησθεπαρα·γιν·ησθε
3rdπαραγινωνταιπαρα·γιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραγινοιμηνπαρα·γιν·οιμην
2ndπαραγινοιοπαρα·γιν·οιο
3rdπαραγινοιτοπαρα·γιν·οιτο
Pl1stπαραγινοιμεθαπαρα·γιν·οιμεθα
2ndπαραγινοισθεπαρα·γιν·οισθε
3rdπαραγινοιντοπαρα·γιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραγινου[LXX]παρα·γιν·ου
3rdπαραγινεσθωπαρα·γιν·εσθω
Pl1st
2ndπαραγινεσθε[LXX]παρα·γιν·εσθε
3rdπαραγινεσθωσαν, παραγινεσθωνπαρα·γιν·εσθωσαν, παρα·γιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραγινεσθαι[LXX]​παρα·γιν·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραγινομενηπαραγινομενεπαρα·γιν·ομεν·ηπαρα·γιν·ομεν·ε
Nomπαραγινομενος[LXX]παρα·γιν·ομεν·ος
Accπαραγινομενηνπαραγινομενον[LXX]παρα·γιν·ομεν·ηνπαρα·γιν·ομεν·ον
Datπαραγινομενῃπαραγινομενῳπαρα·γιν·ομεν·ῃπαρα·γιν·ομεν·ῳ
Genπαραγινομενης[LXX]παραγινομενου[LXX]παρα·γιν·ομεν·ηςπαρα·γιν·ομεν·ου
PlVocπαραγινομεναιπαραγινομενοι[LXX]παραγινομεναπαρα·γιν·ομεν·αιπαρα·γιν·ομεν·οιπαρα·γιν·ομεν·α
Nom
Accπαραγινομεναςπαραγινομενους[LXX]παρα·γιν·ομεν·αςπαρα·γιν·ομεν·ους
Datπαραγινομεναιςπαραγινομενοις[LXX]παρα·γιν·ομεν·αιςπαρα·γιν·ομεν·οις
Genπαραγινομενων[LXX]παραγινομενων[LXX]παρα·γιν·ομεν·ωνπαρα·γιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεγινομηνπαρα·ε·γιν·ομην
2ndπαρεγινουπαρα·ε·γιν·ου
3rdπαρεγινετο[LXX]παρα·ε·γιν·ετο
Pl1stπαρεγινομεθαπαρα·ε·γιν·ομεθα
2ndπαρεγινεσθεπαρα·ε·γιν·εσθε
3rdπαρεγινοντο[GNT][LXX]παρα·ε·γιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραγενησομαιπαρα·γενη·σομαι
2ndπαραγενησῃ, παραγενησει, παραγενησεσαιπαρα·γενη·σῃ, παρα·γενη·σει classical, παρα·γενη·σεσαι alt
3rdπαραγενησεταιπαρα·γενη·σεται
Pl1stπαραγενησομεθαπαρα·γενη·σομεθα
2ndπαραγενησεσθεπαρα·γενη·σεσθε
3rdπαραγενησονταιπαρα·γενη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραγενησοιμηνπαρα·γενη·σοιμην
2ndπαραγενησοιοπαρα·γενη·σοιο
3rdπαραγενησοιτοπαρα·γενη·σοιτο
Pl1stπαραγενησοιμεθαπαρα·γενη·σοιμεθα
2ndπαραγενησοισθεπαρα·γενη·σοισθε
3rdπαραγενησοιντοπαρα·γενη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραγενησεσθαι​παρα·γενη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραγενησομενηπαραγενησομενεπαρα·γενη·σομεν·ηπαρα·γενη·σομεν·ε
Nomπαραγενησομενοςπαρα·γενη·σομεν·ος
Accπαραγενησομενηνπαραγενησομενονπαρα·γενη·σομεν·ηνπαρα·γενη·σομεν·ον
Datπαραγενησομενῃπαραγενησομενῳπαρα·γενη·σομεν·ῃπαρα·γενη·σομεν·ῳ
Genπαραγενησομενηςπαραγενησομενουπαρα·γενη·σομεν·ηςπαρα·γενη·σομεν·ου
PlVocπαραγενησομεναιπαραγενησομενοιπαραγενησομεναπαρα·γενη·σομεν·αιπαρα·γενη·σομεν·οιπαρα·γενη·σομεν·α
Nom
Accπαραγενησομεναςπαραγενησομενουςπαρα·γενη·σομεν·αςπαρα·γενη·σομεν·ους
Datπαραγενησομεναιςπαραγενησομενοιςπαρα·γενη·σομεν·αιςπαρα·γενη·σομεν·οις
Genπαραγενησομενωνπαραγενησομενωνπαρα·γενη·σομεν·ωνπαρα·γενη·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεγενομην[GNT][LXX]παρα·ε·γεν·ομην
2ndπαρεγενου[LXX]παρα·ε·γεν·ου
3rdπαρεγενετο[GNT][LXX]παρα·ε·γεν·ετο
Pl1stπαρεγενομεθαπαρα·ε·γεν·ομεθα
2ndπαρεγενεσθεπαρα·ε·γεν·εσθε
3rdπαρεγενοντο[GNT][LXX]παρα·ε·γεν·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραγενωμαι[GNT]παρα·γεν·ωμαι
2ndπαραγενῃπαρα·γεν·ῃ
3rdπαραγενηται[LXX]παρα·γεν·ηται
Pl1stπαραγενωμεθαπαρα·γεν·ωμεθα
2ndπαραγενησθεπαρα·γεν·ησθε
3rdπαραγενωνται[GNT][LXX]παρα·γεν·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραγενοιμηνπαρα·γεν·οιμην
2ndπαραγενοιοπαρα·γεν·οιο
3rdπαραγενοιτοπαρα·γεν·οιτο
Pl1stπαραγενοιμεθαπαρα·γεν·οιμεθα
2ndπαραγενοισθεπαρα·γεν·οισθε
3rdπαραγενοιντοπαρα·γεν·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραγενουπαρα·γεν·ου
3rdπαραγενεσθωπαρα·γεν·εσθω
Pl1st
2ndπαραγενεσθε[LXX]παρα·γεν·εσθε
3rdπαραγενεσθωσαν, παραγενεσθωνπαρα·γεν·εσθωσαν, παρα·γεν·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραγενεσθαι[LXX]​παρα·γεν·εσθαι

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραγενομενηπαραγενομενεπαρα·γεν·ομεν·ηπαρα·γεν·ομεν·ε
Nomπαραγενομενος[GNT][LXX]παρα·γεν·ομεν·ος
Accπαραγενομενηνπαραγενομενον[GNT]παρα·γεν·ομεν·ηνπαρα·γεν·ομεν·ον
Datπαραγενομενῃπαραγενομενῳπαρα·γεν·ομεν·ῃπαρα·γεν·ομεν·ῳ
Genπαραγενομενηςπαραγενομενου[GNT]παρα·γεν·ομεν·ηςπαρα·γεν·ομεν·ου
PlVocπαραγενομεναι[LXX]παραγενομενοι[GNT][LXX]παραγενομεναπαρα·γεν·ομεν·αιπαρα·γεν·ομεν·οιπαρα·γεν·ομεν·α
Nom
Accπαραγενομεναςπαραγενομενους[GNT]παρα·γεν·ομεν·αςπαρα·γεν·ομεν·ους
Datπαραγενομεναιςπαραγενομενοιςπαρα·γεν·ομεν·αιςπαρα·γεν·ομεν·οις
Genπαραγενομενων[LXX]παραγενομενων[LXX]παρα·γεν·ομεν·ωνπαρα·γεν·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραγεγονα[LXX]παρα·γεγον·[κ]α
2ndπαραγεγονας[LXX], παραγεγονεςπαρα·γεγον·[κ]ας, παρα·γεγον·[κ]ες alt
3rdπαραγεγονεν[LXX], παραγεγονεπαρα·γεγον·[κ]ε(ν), παρα·γεγον·[κ]ε(ν)
Pl1stπαραγεγοναμενπαρα·γεγον·[κ]αμεν
2ndπαραγεγονατε[LXX]παρα·γεγον·[κ]ατε
3rdπαραγεγονασιν[LXX], παραγεγονασι, παραγεγονανπαρα·γεγον·[κ]ασι(ν), παρα·γεγον·[κ]ασι(ν), παρα·γεγον·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραγεγονωπαρα·γεγον·[κ]ω
2ndπαραγεγονῃςπαρα·γεγον·[κ]ῃς
3rdπαραγεγονῃπαρα·γεγον·[κ]ῃ
Pl1stπαραγεγονωμενπαρα·γεγον·[κ]ωμεν
2ndπαραγεγονητεπαρα·γεγον·[κ]ητε
3rdπαραγεγονωσιν, παραγεγονωσιπαρα·γεγον·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραγεγονοιμι, παραγεγονοιηνπαρα·γεγον·[κ]οιμι, παρα·γεγον·[κ]οιην classical
2ndπαραγεγονοις, παραγεγονοιηςπαρα·γεγον·[κ]οις, παρα·γεγον·[κ]οιης classical
3rdπαραγεγονοι, παραγεγονοιηπαρα·γεγον·[κ]οι, παρα·γεγον·[κ]οιη classical
Pl1stπαραγεγονοιμενπαρα·γεγον·[κ]οιμεν
2ndπαραγεγονοιτεπαρα·γεγον·[κ]οιτε
3rdπαραγεγονοιενπαρα·γεγον·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραγεγονεπαρα·γεγον·[κ]ε
3rdπαραγεγονετωπαρα·γεγον·[κ]ετω
Pl1st
2ndπαραγεγονετεπαρα·γεγον·[κ]ετε
3rdπαραγεγονετωσανπαρα·γεγον·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραγεγονεναι​παρα·γεγον·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραγεγονυιαπαραγεγονοςπαρα·γεγον·[κ]υι·απαρα·γεγον·[κ]ο[τ]·ς
Nomπαραγεγονωςπαρα·γεγον·[κ]ο[τ]·^ς
Accπαραγεγονυιανπαραγεγονοταπαρα·γεγον·[κ]υι·ανπαρα·γεγον·[κ]οτ·α
Datπαραγεγονυιᾳπαραγεγονοτιπαρα·γεγον·[κ]υι·ᾳπαρα·γεγον·[κ]οτ·ι
Genπαραγεγονυιαςπαραγεγονοτοςπαρα·γεγον·[κ]υι·αςπαρα·γεγον·[κ]οτ·ος
PlVocπαραγεγονυιαιπαραγεγονοτεςπαραγεγονοταπαρα·γεγον·[κ]υι·αιπαρα·γεγον·[κ]οτ·εςπαρα·γεγον·[κ]οτ·α
Nom
Accπαραγεγονυιαςπαραγεγονοτας[LXX]παρα·γεγον·[κ]υι·αςπαρα·γεγον·[κ]οτ·ας
Datπαραγεγονυιαιςπαραγεγονοσι, παραγεγονοσινπαρα·γεγον·[κ]υι·αιςπαρα·γεγον·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genπαραγεγονυιωνπαραγεγονοτων[LXX]παρα·γεγον·[κ]υι·ωνπαρα·γεγον·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεγεγονειν, παρεγεγονηπαρα·ε·γεγον·[κ]ειν, παρα·ε·γεγον·[κ]η classical
2ndπαρεγεγονεις, παρεγεγονηςπαρα·ε·γεγον·[κ]εις, παρα·ε·γεγον·[κ]ης classical
3rdπαρεγεγονειπαρα·ε·γεγον·[κ]ει
Pl1stπαρεγεγονειμεν, παρεγεγονεμενπαρα·ε·γεγον·[κ]ειμεν, παρα·ε·γεγον·[κ]εμεν classical
2ndπαρεγεγονειτε, παρεγεγονετεπαρα·ε·γεγον·[κ]ειτε, παρα·ε·γεγον·[κ]ετε classical
3rdπαρεγεγονεισαν, παρεγεγονεσανπαρα·ε·γεγον·[κ]εισαν, παρα·ε·γεγον·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραγεγονειν, παραγεγονηπαρα·[ε]·γεγον·[κ]ειν, παρα·[ε]·γεγον·[κ]η classical
2ndπαραγεγονεις, παραγεγονηςπαρα·[ε]·γεγον·[κ]εις, παρα·[ε]·γεγον·[κ]ης classical
3rdπαραγεγονειπαρα·[ε]·γεγον·[κ]ει
Pl1stπαραγεγονειμεν, παραγεγονεμενπαρα·[ε]·γεγον·[κ]ειμεν, παρα·[ε]·γεγον·[κ]εμεν classical
2ndπαραγεγονειτε, παραγεγονετεπαρα·[ε]·γεγον·[κ]ειτε, παρα·[ε]·γεγον·[κ]ετε classical
3rdπαραγεγονεισαν, παραγεγονεσανπαρα·[ε]·γεγον·[κ]εισαν, παρα·[ε]·γεγον·[κ]εσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρεγενηθηνπαρα·ε·γενη·θην
2ndπαρεγενηθηςπαρα·ε·γενη·θης
3rdπαρεγενηθη[LXX]παρα·ε·γενη·θη
Pl1stπαρεγενηθημενπαρα·ε·γενη·θημεν
2ndπαρεγενηθητε[LXX]παρα·ε·γενη·θητε
3rdπαρεγενηθησαν[LXX]παρα·ε·γενη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαραγενηθησομαιπαρα·γενη·θησομαι
2ndπαραγενηθησῃ, παραγενηθησειπαρα·γενη·θησῃ, παρα·γενη·θησει classical
3rdπαραγενηθησεταιπαρα·γενη·θησεται
Pl1stπαραγενηθησομεθαπαρα·γενη·θησομεθα
2ndπαραγενηθησεσθεπαρα·γενη·θησεσθε
3rdπαραγενηθησονταιπαρα·γενη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαραγενηθωπαρα·γενη·θω
2ndπαραγενηθῃςπαρα·γενη·θῃς
3rdπαραγενηθῃπαρα·γενη·θῃ
Pl1stπαραγενηθωμενπαρα·γενη·θωμεν
2ndπαραγενηθητε[LXX]παρα·γενη·θητε
3rdπαραγενηθωσιν, παραγενηθωσιπαρα·γενη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαραγενηθειηνπαρα·γενη·θειην
2ndπαραγενηθειηςπαρα·γενη·θειης
3rdπαραγενηθειηπαρα·γενη·θειη
Pl1stπαραγενηθειημεν, παραγενηθειμενπαρα·γενη·θειημεν, παρα·γενη·θειμεν classical
2ndπαραγενηθειητε, παραγενηθειτεπαρα·γενη·θειητε, παρα·γενη·θειτε classical
3rdπαραγενηθειησαν, παραγενηθειενπαρα·γενη·θειησαν, παρα·γενη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαραγενηθησοιμηνπαρα·γενη·θησοιμην
2ndπαραγενηθησοιοπαρα·γενη·θησοιο
3rdπαραγενηθησοιτοπαρα·γενη·θησοιτο
Pl1stπαραγενηθησοιμεθαπαρα·γενη·θησοιμεθα
2ndπαραγενηθησοισθεπαρα·γενη·θησοισθε
3rdπαραγενηθησοιντοπαρα·γενη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραγενηθητιπαρα·γενη·θητι
3rdπαραγενηθητωπαρα·γενη·θητω
Pl1st
2ndπαραγενηθητε[LXX]παρα·γενη·θητε
3rdπαραγενηθητωσαν[LXX], παραγενηθεντωνπαρα·γενη·θητωσαν, παρα·γενη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
παραγενηθηναι[LXX]​παρα·γενη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
παραγενηθησεσθαι​παρα·γενη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραγενηθεισαπαραγενηθεις[LXX]παραγενηθενπαρα·γενη·θεισ·απαρα·γενη·θει[ντ]·ςπαρα·γενη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπαραγενηθεισανπαραγενηθεντα[LXX]παρα·γενη·θεισ·ανπαρα·γενη·θε[ι]ντ·α
Datπαραγενηθεισῃπαραγενηθεντιπαρα·γενη·θεισ·ῃπαρα·γενη·θε[ι]ντ·ι
Genπαραγενηθεισηςπαραγενηθεντοςπαρα·γενη·θεισ·ηςπαρα·γενη·θε[ι]ντ·ος
PlVocπαραγενηθεισαιπαραγενηθεντες[LXX]παραγενηθεντα[LXX]παρα·γενη·θεισ·αιπαρα·γενη·θε[ι]ντ·εςπαρα·γενη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπαραγενηθεισαςπαραγενηθενταςπαρα·γενη·θεισ·αςπαρα·γενη·θε[ι]ντ·ας
Datπαραγενηθεισαιςπαραγενηθεισι, παραγενηθεισινπαρα·γενη·θεισ·αιςπαρα·γενη·θει[ντ]·σι(ν)
Genπαραγενηθεισωνπαραγενηθεντωνπαρα·γενη·θεισ·ωνπαρα·γενη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραγενηθησομενηπαραγενηθησομενεπαρα·γενη·θησομεν·ηπαρα·γενη·θησομεν·ε
Nomπαραγενηθησομενοςπαρα·γενη·θησομεν·ος
Accπαραγενηθησομενηνπαραγενηθησομενονπαρα·γενη·θησομεν·ηνπαρα·γενη·θησομεν·ον
Datπαραγενηθησομενῃπαραγενηθησομενῳπαρα·γενη·θησομεν·ῃπαρα·γενη·θησομεν·ῳ
Genπαραγενηθησομενηςπαραγενηθησομενουπαρα·γενη·θησομεν·ηςπαρα·γενη·θησομεν·ου
PlVocπαραγενηθησομεναιπαραγενηθησομενοιπαραγενηθησομεναπαρα·γενη·θησομεν·αιπαρα·γενη·θησομεν·οιπαρα·γενη·θησομεν·α
Nom
Accπαραγενηθησομεναςπαραγενηθησομενουςπαρα·γενη·θησομεν·αςπαρα·γενη·θησομεν·ους
Datπαραγενηθησομεναιςπαραγενηθησομενοιςπαρα·γενη·θησομεν·αιςπαρα·γενη·θησομεν·οις
Genπαραγενηθησομενωνπαραγενηθησομενωνπαρα·γενη·θησομεν·ωνπαρα·γενη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 03-Aug-2020 22:46:19 EDT