παραγγελλω • PARAGGELLW • parangellō

παρ·αγγέλλω (παρ+αγγελλ-, -, παρ+αγγειλ·[σ]-, -, παρ+ηγγελ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραγγελλω[GNT]παρ·αγγελλ·ωπαραγγελλομαιπαρ·αγγελλ·ομαι
2ndπαραγγελλειςπαρ·αγγελλ·ειςπαραγγελλῃ, παραγγελλει[GNT], παραγγελλεσαιπαρ·αγγελλ·ῃ, παρ·αγγελλ·ει classical, παρ·αγγελλ·εσαι alt
3rdπαραγγελλει[GNT]παρ·αγγελλ·ειπαραγγελλεται[LXX]παρ·αγγελλ·εται
Pl1stπαραγγελλομεν[GNT]παρ·αγγελλ·ομενπαραγγελλομεθαπαρ·αγγελλ·ομεθα
2ndπαραγγελλετεπαρ·αγγελλ·ετεπαραγγελλεσθεπαρ·αγγελλ·εσθε
3rdπαραγγελλουσιν, παραγγελλουσιπαρ·αγγελλ·ουσι(ν)παραγγελλονταιπαρ·αγγελλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραγγελλω[GNT]παρ·αγγελλ·ωπαραγγελλωμαιπαρ·αγγελλ·ωμαι
2ndπαραγγελλῃςπαρ·αγγελλ·ῃςπαραγγελλῃπαρ·αγγελλ·ῃ
3rdπαραγγελλῃπαρ·αγγελλ·ῃπαραγγελληταιπαρ·αγγελλ·ηται
Pl1stπαραγγελλωμενπαρ·αγγελλ·ωμενπαραγγελλωμεθαπαρ·αγγελλ·ωμεθα
2ndπαραγγελλητεπαρ·αγγελλ·ητεπαραγγελλησθεπαρ·αγγελλ·ησθε
3rdπαραγγελλωσιν, παραγγελλωσιπαρ·αγγελλ·ωσι(ν)παραγγελλωνταιπαρ·αγγελλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραγγελλοιμιπαρ·αγγελλ·οιμιπαραγγελλοιμηνπαρ·αγγελλ·οιμην
2ndπαραγγελλοιςπαρ·αγγελλ·οιςπαραγγελλοιοπαρ·αγγελλ·οιο
3rdπαραγγελλοιπαρ·αγγελλ·οιπαραγγελλοιτοπαρ·αγγελλ·οιτο
Pl1stπαραγγελλοιμενπαρ·αγγελλ·οιμενπαραγγελλοιμεθαπαρ·αγγελλ·οιμεθα
2ndπαραγγελλοιτεπαρ·αγγελλ·οιτεπαραγγελλοισθεπαρ·αγγελλ·οισθε
3rdπαραγγελλοιεν, παραγγελλοισανπαρ·αγγελλ·οιεν, παρ·αγγελλ·οισαν altπαραγγελλοιντοπαρ·αγγελλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραγγελλε[GNT]παρ·αγγελλ·επαραγγελλουπαρ·αγγελλ·ου
3rdπαραγγελλετωπαρ·αγγελλ·ετωπαραγγελλεσθωπαρ·αγγελλ·εσθω
Pl1st
2ndπαραγγελλετεπαρ·αγγελλ·ετεπαραγγελλεσθεπαρ·αγγελλ·εσθε
3rdπαραγγελλετωσαν, παραγγελλοντωνπαρ·αγγελλ·ετωσαν, παρ·αγγελλ·οντων classicalπαραγγελλεσθωσαν, παραγγελλεσθωνπαρ·αγγελλ·εσθωσαν, παρ·αγγελλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραγγελλειν[GNT]​παρ·αγγελλ·εινπαραγγελλεσθαι​παρ·αγγελλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραγγελλουσαπαραγγελλονπαρ·αγγελλ·ουσ·απαρ·αγγελλ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαραγγελλων[GNT]παρ·αγγελλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαραγγελλουσανπαραγγελλονταπαρ·αγγελλ·ουσ·ανπαρ·αγγελλ·ο[υ]ντ·α
Datπαραγγελλουσῃπαραγγελλοντιπαρ·αγγελλ·ουσ·ῃπαρ·αγγελλ·ο[υ]ντ·ι
Genπαραγγελλουσηςπαραγγελλοντοςπαρ·αγγελλ·ουσ·ηςπαρ·αγγελλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαραγγελλουσαιπαραγγελλοντεςπαραγγελλονταπαρ·αγγελλ·ουσ·αιπαρ·αγγελλ·ο[υ]ντ·εςπαρ·αγγελλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραγγελλουσαςπαραγγελλονταςπαρ·αγγελλ·ουσ·αςπαρ·αγγελλ·ο[υ]ντ·ας
Datπαραγγελλουσαιςπαραγγελλουσι, παραγγελλουσινπαρ·αγγελλ·ουσ·αιςπαρ·αγγελλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαραγγελλουσωνπαραγγελλοντωνπαρ·αγγελλ·ουσ·ωνπαρ·αγγελλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραγγελλομενηπαραγγελλομενεπαρ·αγγελλ·ομεν·ηπαρ·αγγελλ·ομεν·ε
Nomπαραγγελλομενοςπαρ·αγγελλ·ομεν·ος
Accπαραγγελλομενηνπαραγγελλομενονπαρ·αγγελλ·ομεν·ηνπαρ·αγγελλ·ομεν·ον
Datπαραγγελλομενῃπαραγγελλομενῳπαρ·αγγελλ·ομεν·ῃπαρ·αγγελλ·ομεν·ῳ
Genπαραγγελλομενηςπαραγγελλομενουπαρ·αγγελλ·ομεν·ηςπαρ·αγγελλ·ομεν·ου
PlVocπαραγγελλομεναιπαραγγελλομενοιπαραγγελλομεναπαρ·αγγελλ·ομεν·αιπαρ·αγγελλ·ομεν·οιπαρ·αγγελλ·ομεν·α
Nom
Accπαραγγελλομεναςπαραγγελλομενουςπαρ·αγγελλ·ομεν·αςπαρ·αγγελλ·ομεν·ους
Datπαραγγελλομεναιςπαραγγελλομενοιςπαρ·αγγελλ·ομεν·αιςπαρ·αγγελλ·ομεν·οις
Genπαραγγελλομενωνπαραγγελλομενωνπαρ·αγγελλ·ομεν·ωνπαρ·αγγελλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηγγελλονπαρ·ε·αγγελλ·ονπαρηγγελλομηνπαρ·ε·αγγελλ·ομην
2ndπαρηγγελλεςπαρ·ε·αγγελλ·εςπαρηγγελλουπαρ·ε·αγγελλ·ου
3rdπαρηγγελλεν, παρηγγελλεπαρ·ε·αγγελλ·ε(ν)παρηγγελλετοπαρ·ε·αγγελλ·ετο
Pl1stπαρηγγελλομεν[GNT]παρ·ε·αγγελλ·ομενπαρηγγελλομεθαπαρ·ε·αγγελλ·ομεθα
2ndπαρηγγελλετεπαρ·ε·αγγελλ·ετεπαρηγγελλεσθεπαρ·ε·αγγελλ·εσθε
3rdπαρηγγελλον, παρηγγελλοσανπαρ·ε·αγγελλ·ον, παρ·ε·αγγελλ·οσαν altπαρηγγελλοντοπαρ·ε·αγγελλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηγγειλαπαρ·ε·αγγειλ·[σ]απαρηγγειλαμηνπαρ·ε·αγγειλ·[σ]αμην
2ndπαρηγγειλαςπαρ·ε·αγγειλ·[σ]αςπαρηγγειλωπαρ·ε·αγγειλ·[σ]ω
3rdπαρηγγειλεν[GNT][LXX], παρηγγειλε[LXX]παρ·ε·αγγειλ·[σ]ε(ν)παρηγγειλατοπαρ·ε·αγγειλ·[σ]ατο
Pl1stπαρηγγειλαμεν[GNT]παρ·ε·αγγειλ·[σ]αμενπαρηγγειλαμεθαπαρ·ε·αγγειλ·[σ]αμεθα
2ndπαρηγγειλατεπαρ·ε·αγγειλ·[σ]ατεπαρηγγειλασθεπαρ·ε·αγγειλ·[σ]ασθε
3rdπαρηγγειλαν[GNT]παρ·ε·αγγειλ·[σ]ανπαρηγγειλαντοπαρ·ε·αγγειλ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραγγειλωπαρ·αγγειλ·[σ]ωπαραγγειλωμαιπαρ·αγγειλ·[σ]ωμαι
2ndπαραγγειλῃς[GNT]παρ·αγγειλ·[σ]ῃςπαραγγειλῃπαρ·αγγειλ·[σ]ῃ
3rdπαραγγειλῃπαρ·αγγειλ·[σ]ῃπαραγγειληταιπαρ·αγγειλ·[σ]ηται
Pl1stπαραγγειλωμενπαρ·αγγειλ·[σ]ωμενπαραγγειλωμεθαπαρ·αγγειλ·[σ]ωμεθα
2ndπαραγγειλητεπαρ·αγγειλ·[σ]ητεπαραγγειλησθεπαρ·αγγειλ·[σ]ησθε
3rdπαραγγειλωσιν, παραγγειλωσιπαρ·αγγειλ·[σ]ωσι(ν)παραγγειλωνταιπαρ·αγγειλ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραγγειλαιμιπαρ·αγγειλ·[σ]αιμιπαραγγειλαιμηνπαρ·αγγειλ·[σ]αιμην
2ndπαραγγειλαις, παραγγειλειαςπαρ·αγγειλ·[σ]αις, παρ·αγγειλ·[σ]ειας classicalπαραγγειλαιοπαρ·αγγειλ·[σ]αιο
3rdπαραγγειλαι, παραγγειλειεπαρ·αγγειλ·[σ]αι, παρ·αγγειλ·[σ]ειε classicalπαραγγειλαιτοπαρ·αγγειλ·[σ]αιτο
Pl1stπαραγγειλαιμενπαρ·αγγειλ·[σ]αιμενπαραγγειλαιμεθαπαρ·αγγειλ·[σ]αιμεθα
2ndπαραγγειλαιτεπαρ·αγγειλ·[σ]αιτεπαραγγειλαισθεπαρ·αγγειλ·[σ]αισθε
3rdπαραγγειλαιεν, παραγγειλαισαν, παραγγειλειαν, παραγγειλειενπαρ·αγγειλ·[σ]αιεν, παρ·αγγειλ·[σ]αισαν alt, παρ·αγγειλ·[σ]ειαν classical, παρ·αγγειλ·[σ]ειεν classicalπαραγγειλαιντοπαρ·αγγειλ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραγγειλονπαρ·αγγειλ·[σ]ονπαραγγειλαιπαρ·αγγειλ·[σ]αι
3rdπαραγγειλατωπαρ·αγγειλ·[σ]ατωπαραγγειλασθωπαρ·αγγειλ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndπαραγγειλατε[LXX]παρ·αγγειλ·[σ]ατεπαραγγειλασθεπαρ·αγγειλ·[σ]ασθε
3rdπαραγγειλατωσαν, παραγγειλαντωνπαρ·αγγειλ·[σ]ατωσαν, παρ·αγγειλ·[σ]αντων classicalπαραγγειλασθωσαν, παραγγειλασθωνπαρ·αγγειλ·[σ]ασθωσαν, παρ·αγγειλ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραγγειλαι​παρ·αγγειλ·[σ]αι​παραγγειλασθαι​παρ·αγγειλ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραγγειλασαπαραγγειλας[GNT][LXX]παραγγειλανπαρ·αγγειλ·[σ]ασ·απαρ·αγγειλ·[σ]α[ντ]·ςπαρ·αγγειλ·[σ]αν[τ]
Nom
Accπαραγγειλασανπαραγγειλανταπαρ·αγγειλ·[σ]ασ·ανπαρ·αγγειλ·[σ]αντ·α
Datπαραγγειλασῃπαραγγειλαντιπαρ·αγγειλ·[σ]ασ·ῃπαρ·αγγειλ·[σ]αντ·ι
Genπαραγγειλασηςπαραγγειλαντοςπαρ·αγγειλ·[σ]ασ·ηςπαρ·αγγειλ·[σ]αντ·ος
PlVocπαραγγειλασαιπαραγγειλαντες[GNT]παραγγειλανταπαρ·αγγειλ·[σ]ασ·αιπαρ·αγγειλ·[σ]αντ·εςπαρ·αγγειλ·[σ]αντ·α
Nom
Accπαραγγειλασαςπαραγγειλανταςπαρ·αγγειλ·[σ]ασ·αςπαρ·αγγειλ·[σ]αντ·ας
Datπαραγγειλασαιςπαραγγειλασι, παραγγειλασινπαρ·αγγειλ·[σ]ασ·αιςπαρ·αγγειλ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genπαραγγειλασωνπαραγγειλαντωνπαρ·αγγειλ·[σ]ασ·ωνπαρ·αγγειλ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραγγειλαμενηπαραγγειλαμενεπαρ·αγγειλ·[σ]αμεν·ηπαρ·αγγειλ·[σ]αμεν·ε
Nomπαραγγειλαμενοςπαρ·αγγειλ·[σ]αμεν·ος
Accπαραγγειλαμενηνπαραγγειλαμενονπαρ·αγγειλ·[σ]αμεν·ηνπαρ·αγγειλ·[σ]αμεν·ον
Datπαραγγειλαμενῃπαραγγειλαμενῳπαρ·αγγειλ·[σ]αμεν·ῃπαρ·αγγειλ·[σ]αμεν·ῳ
Genπαραγγειλαμενηςπαραγγειλαμενουπαρ·αγγειλ·[σ]αμεν·ηςπαρ·αγγειλ·[σ]αμεν·ου
PlVocπαραγγειλαμεναιπαραγγειλαμενοιπαραγγειλαμεναπαρ·αγγειλ·[σ]αμεν·αιπαρ·αγγειλ·[σ]αμεν·οιπαρ·αγγειλ·[σ]αμεν·α
Nom
Accπαραγγειλαμεναςπαραγγειλαμενουςπαρ·αγγειλ·[σ]αμεν·αςπαρ·αγγειλ·[σ]αμεν·ους
Datπαραγγειλαμεναιςπαραγγειλαμενοιςπαρ·αγγειλ·[σ]αμεν·αιςπαρ·αγγειλ·[σ]αμεν·οις
Genπαραγγειλαμενωνπαραγγειλαμενωνπαρ·αγγειλ·[σ]αμεν·ωνπαρ·αγγειλ·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηγγελμαιπαρ·ηγγελ·μαι
2ndπαρηγγελσαιπαρ·ηγγελ·σαι
3rdπαρηγγελταιπαρ·ηγγελ·ται
Pl1stπαρηγγελμεθαπαρ·ηγγελ·μεθα
2ndπαρηγγελθεπαρ·ηγγελ·σθε
3rdπαρηγγελαταιπαρ·ηγγελ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηγγελσομαιπαρ·ηγγελ·σομαι
2ndπαρηγγελσῃ, παρηγγελσειπαρ·ηγγελ·σῃ, παρ·ηγγελ·σει classical
3rdπαρηγγελσεταιπαρ·ηγγελ·σεται
Pl1stπαρηγγελσομεθαπαρ·ηγγελ·σομεθα
2ndπαρηγγελσεσθεπαρ·ηγγελ·σεσθε
3rdπαρηγγελσονταιπαρ·ηγγελ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηγγελσοιμηνπαρ·ηγγελ·σοιμην
2ndπαρηγγελσοιοπαρ·ηγγελ·σοιο
3rdπαρηγγελσοιτοπαρ·ηγγελ·σοιτο
Pl1stπαρηγγελσοιμεθαπαρ·ηγγελ·σοιμεθα
2ndπαρηγγελσοισθεπαρ·ηγγελ·σοισθε
3rdπαρηγγελσοιντοπαρ·ηγγελ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρηγγελσοπαρ·ηγγελ·σο
3rdπαρηγγελθωπαρ·ηγγελ·σθω
Pl1st
2ndπαρηγγελθεπαρ·ηγγελ·σθε
3rdπαρηγγελθωσαν, παρηγγελθωνπαρ·ηγγελ·σθωσαν, παρ·ηγγελ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρηγγελθαι​παρ·ηγγελ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρηγγελσεσθαι​παρ·ηγγελ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρηγγελμενηπαρηγγελμενεπαρ·ηγγελ·μεν·ηπαρ·ηγγελ·μεν·ε
Nomπαρηγγελμενοςπαρ·ηγγελ·μεν·ος
Accπαρηγγελμενηνπαρηγγελμενονπαρ·ηγγελ·μεν·ηνπαρ·ηγγελ·μεν·ον
Datπαρηγγελμενῃπαρηγγελμενῳπαρ·ηγγελ·μεν·ῃπαρ·ηγγελ·μεν·ῳ
Genπαρηγγελμενηςπαρηγγελμενουπαρ·ηγγελ·μεν·ηςπαρ·ηγγελ·μεν·ου
PlVocπαρηγγελμεναιπαρηγγελμενοιπαρηγγελμενα[GNT]παρ·ηγγελ·μεν·αιπαρ·ηγγελ·μεν·οιπαρ·ηγγελ·μεν·α
Nom
Accπαρηγγελμεναςπαρηγγελμενουςπαρ·ηγγελ·μεν·αςπαρ·ηγγελ·μεν·ους
Datπαρηγγελμεναις[LXX]παρηγγελμενοιςπαρ·ηγγελ·μεν·αιςπαρ·ηγγελ·μεν·οις
Genπαρηγγελμενωνπαρηγγελμενωνπαρ·ηγγελ·μεν·ωνπαρ·ηγγελ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηγγελμηνπαρ·ε·ηγγελ·μην
2ndπαρηγγελσοπαρ·ε·ηγγελ·σο
3rdπαρηγγελτοπαρ·ε·ηγγελ·το
Pl1stπαρηγγελμεθαπαρ·ε·ηγγελ·μεθα
2ndπαρηγγελθεπαρ·ε·ηγγελ·σθε
3rdπαρηγγελατοπαρ·ε·ηγγελ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 00:25:16 EST