πανουργος • PANOURGOS • panourgos

παν·οῦργος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπανουργεπανουργ·ε
Nomπανουργος[GNT][LXX]πανουργ·ος
Accπανουργον[LXX]πανουργ·ον
Datπανουργῳπανουργ·ῳ
Genπανουργουπανουργ·ου
PlVocπανουργοι[LXX]πανουργαπανουργ·οιπανουργ·α
Nom
Accπανουργουςπανουργ·ους
Datπανουργοιςπανουργ·οις
Genπανουργων[LXX]πανουργ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 12:30:24 EDT