ους • OUS • ous

οὖς, ὠτός, τό

Noun (Neu. 3rd Decl., irreg.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocους[GNT][LXX]ω[τ]·ς > irreg. ους
Nom
Acc
Datωτιωτ·ι
Genωτος[LXX]ωτ·ος
PlVocωτα[GNT][LXX]ωτ·α
Nom
Acc
Datωσι[LXX], ωσιν[GNT][LXX]ω[τ]·σι(ν)
Genωτων[LXX]ωτ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 18-Sep-2020 12:04:59 EDT