ουρανιος • OURANIOS • ouranios

οὐράνιος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocουρανιεουρανι·ε
Nomουρανιος[GNT]ουρανι·ος
Accουρανιον[LXX]ουρανι·ον
Datουρανιῳ[GNT][LXX]ουρανι·ῳ
Genουρανιου[GNT][LXX]ουρανι·ου
PlVocουρανιοιουρανιαουρανι·οιουρανι·α
Nom
Accουρανιους[LXX]ουρανι·ους
Datουρανιοιςουρανι·οις
Genουρανιων[LXX]ουρανι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 21-Sep-2020 01:09:00 EDT