οινος • OINOS • oinos

οἶνος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocοινεοιν·ε
Nomοινος[GNT][LXX]οιν·ος
Accοινον[GNT][LXX]οιν·ον
Datοινῳ[GNT][LXX]οιν·ῳ
Genοινου[GNT][LXX]οιν·ου
PlVocοινοιοιν·οι
Nom
Accοινους[LXX]οιν·ους
Datοινοις[LXX]οιν·οις
Genοινων[LXX]οιν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 04:01:25 EST