οινοποτης • OINOPOTHS • oinopotēs

οἰνο·πότης, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocοινοποταοινοποτ·α
Nomοινοποτης[GNT][LXX]οινοποτ·ης
Accοινοποτηνοινοποτ·ην
Datοινοποτῃοινοποτ·ῃ
Genοινοποτουοινοποτ·ου
PlVocοινοποταιοινοποτ·αι
Nom
Accοινοποταςοινοποτ·ας
Datοινοποταιςοινοποτ·αις
Genοινοποτωνοινοποτ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 07-Aug-2020 11:52:48 EDT