οικετης • OIKETHS • oiketēs

οἰκέτης, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocοικεταοικετ·α
Nomοικετης[GNT][LXX]οικετ·ης
Accοικετην[GNT][LXX]οικετ·ην
Datοικετῃ[LXX]οικετ·ῃ
Genοικετου[LXX]οικετ·ου
PlVocοικεται[GNT][LXX]οικετ·αι
Nom
Accοικετας[LXX]οικετ·ας
Datοικεταις[LXX]οικετ·αις
Genοικετων[GNT][LXX]οικετ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 20:23:09 EST