οικειος • OIKEIOS • oikeios

οἰκεῖος (-α) -ον

Adjective (2-2-2 and 2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVocοικειαι[LXX]οικει·αι
Nom
Accοικειαςοικει·ας
Datοικειαιςοικει·αις
Gen
2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοικειεοικει·ε
Nomοικειος[LXX]οικει·ος
Accοικειον[LXX]οικει·ον
Datοικειῳ[LXX]οικει·ῳ
Genοικειου[LXX]οικει·ου
PlVocοικειοι[GNT][LXX]οικεια[LXX]οικει·οιοικει·α
Nom
Accοικειους[GNT][LXX]οικει·ους
Datοικειοις[LXX]οικει·οις
Genοικειων[GNT][LXX]οικει·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 11:06:41 EST