ξενος • XENOS CENOS • xenos

ξένος -η -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocξενη[LXX]ξενεξεν·ηξεν·ε
Nomξενος[GNT][LXX]ξεν·ος
Accξενην[LXX]ξενον[GNT][LXX]ξεν·ηνξεν·ον
Datξενῃ[LXX]ξενῳ[LXX]ξεν·ῃξεν·ῳ
Genξενης[LXX]ξενου[GNT]ξεν·ηςξεν·ου
PlVocξεναιξενοι[GNT][LXX]ξεναξεν·αιξεν·οιξεν·α
Nom
Accξενας[LXX]ξενους[GNT][LXX]ξεν·αςξεν·ους
Datξεναις[GNT]ξενοις[GNT][LXX]ξεν·αιςξεν·οις
Genξενων[GNT][LXX]ξεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 06-Jul-2020 13:23:18 EDT