ξηρος • XHROS CHROS • xēros

ξηρός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocξηρα[GNT][LXX]ξηρεξηρ·αξηρ·ε
Nomξηρος[LXX]ξηρ·ος
Accξηραν[GNT][LXX]ξηρον[LXX]ξηρ·ανξηρ·ον
Datξηρᾳξηρῳ[GNT]ξηρ·ᾳξηρ·ῳ
Genξηρας[GNT][LXX]ξηρου[LXX]ξηρ·αςξηρ·ου
PlVocξηραιξηροιξηρα[GNT][LXX]ξηρ·αιξηρ·οιξηρ·α
Nom
Accξηρας[GNT][LXX]ξηρους[LXX]ξηρ·αςξηρ·ους
Datξηραιςξηροιςξηρ·αιςξηρ·οις
Genξηρων[GNT]ξηρ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 19-Sep-2020 13:55:25 EDT