νοτος • NOTOS • notos

νότος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocνοτε[LXX]νοτ·ε
Nomνοτος[LXX]νοτ·ος
Accνοτον[GNT][LXX]νοτ·ον
Datνοτῳ[LXX]νοτ·ῳ
Genνοτου[GNT][LXX]νοτ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 00:12:48 EST