νεος • NEOS • neos

νέος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνεα[LXX]νεενε·ανε·ε
Nomνεος[GNT][LXX]νε·ος
Accνεαν[GNT][LXX]νεον[GNT][LXX]νε·αννε·ον
Datνεᾳνεῳ[LXX]νε·ᾳνε·ῳ
Genνεας[GNT]νεου[LXX]νε·αςνε·ου
PlVocνεαινεοι[LXX]νεα[LXX]νε·αινε·οινε·α
Nom
Accνεας[GNT]νεους[LXX]νε·αςνε·ους
Datνεαιςνεοις[LXX]νε·αιςνε·οις
Genνεων[LXX]νε·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 06:46:16 EST