νυμφιος • NUMFIOS • numphios

νυμφίος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocνυμφιενυμφι·ε
Nomνυμφιος[GNT][LXX]νυμφι·ος
Accνυμφιον[GNT][LXX]νυμφι·ον
Datνυμφιῳ[LXX]νυμφι·ῳ
Genνυμφιου[GNT][LXX]νυμφι·ου
PlVocνυμφιοινυμφι·οι
Nom
Accνυμφιουςνυμφι·ους
Datνυμφιοιςνυμφι·οις
Genνυμφιωννυμφι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 12-Dec-2019 19:55:38 EST