νεοτης • NEOTHS • neotēs

νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocνεοτης[LXX]νεοτη[τ]·ς
Nom
Accνεοτητα[LXX]νεοτητ·α
Datνεοτητι[LXX]νεοτητ·ι
Genνεοτητος[GNT][LXX]νεοτητ·ος
PlVocνεοτητεςνεοτητ·ες
Nom
Accνεοτηταςνεοτητ·ας
Datνεοτησι, νεοτησιν[LXX]νεοτη[τ]·σι(ν), νεοτη[τ]·σι(ν)
Genνεοτητωννεοτητ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 08:45:18 EDT