ναος • NAOS • naos

ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν)

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocναενα·ε
Nomναος[GNT][LXX]να·ος
Accναον[GNT][LXX]να·ον
Datναῳ[GNT][LXX]να·ῳ
Genναου[GNT][LXX]να·ου
PlVocναοινα·οι
Nom
Accναους[GNT][LXX]να·ους
Datναοις[GNT]να·οις
Genναωννα·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 16:09:43 EDT