μονος • MONOS • monos

μόνος -η -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμονη[LXX]μονεμον·ημον·ε
Nomμονος[GNT][LXX]μον·ος
Accμονην[GNT][LXX]μονον[GNT][LXX]μον·ηνμον·ον
Datμονῃ[LXX]μονῳ[GNT][LXX]μον·ῃμον·ῳ
Genμονης[LXX]μονου[GNT][LXX]μον·ηςμον·ου
PlVocμοναι[GNT]μονοι[GNT][LXX]μονα[GNT]μον·αιμον·οιμον·α
Nom
Accμονας[GNT][LXX]μονους[GNT]μον·αςμον·ους
Datμοναιςμονοις[GNT][LXX]μον·αιςμον·οις
Genμονων[LXX]μον·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 14-Apr-2021 12:35:07 EDT