μελλω • MELLW • mellō

μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελλω[GNT][LXX]μελλ·ωμελλομαιμελλ·ομαι
2ndμελλεις[GNT][LXX]μελλ·ειςμελλῃ[GNT][LXX], μελλει[GNT][LXX], μελλεσαιμελλ·ῃ, μελλ·ει classical, μελλ·εσαι alt
3rdμελλει[GNT][LXX]μελλ·ειμελλεταιμελλ·εται
Pl1stμελλομεν[GNT]μελλ·ομενμελλομεθαμελλ·ομεθα
2ndμελλετε[GNT][LXX]μελλ·ετεμελλεσθεμελλ·εσθε
3rdμελλουσιν[GNT][LXX], μελλουσιμελλ·ουσι(ν), μελλ·ουσι(ν)μελλονταιμελλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελλω[GNT][LXX]μελλ·ωμελλωμαιμελλ·ωμαι
2ndμελλῃς[LXX]μελλ·ῃςμελλῃ[GNT][LXX]μελλ·ῃ
3rdμελλῃ[GNT][LXX]μελλ·ῃμελληταιμελλ·ηται
Pl1stμελλωμενμελλ·ωμενμελλωμεθαμελλ·ωμεθα
2ndμελλητεμελλ·ητεμελλησθεμελλ·ησθε
3rdμελλωσιν, μελλωσιμελλ·ωσι(ν)μελλωνταιμελλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελλοιμιμελλ·οιμιμελλοιμηνμελλ·οιμην
2ndμελλοιςμελλ·οιςμελλοιομελλ·οιο
3rdμελλοιμελλ·οιμελλοιτομελλ·οιτο
Pl1stμελλοιμενμελλ·οιμενμελλοιμεθαμελλ·οιμεθα
2ndμελλοιτεμελλ·οιτεμελλοισθεμελλ·οισθε
3rdμελλοιεν, μελλοισανμελλ·οιεν, μελλ·οισαν altμελλοιντομελλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμελλεμελλ·εμελλουμελλ·ου
3rdμελλετωμελλ·ετωμελλεσθωμελλ·εσθω
Pl1st
2ndμελλετε[GNT][LXX]μελλ·ετεμελλεσθεμελλ·εσθε
3rdμελλετωσαν, μελλοντων[GNT][LXX]μελλ·ετωσαν, μελλ·οντων classicalμελλεσθωσαν, μελλεσθωνμελλ·εσθωσαν, μελλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μελλειν[GNT][LXX]​μελλ·εινμελλεσθαι​μελλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμελλουσαμελλον[GNT]μελλ·ουσ·αμελλ·ο[υ]ν[τ]
Nomμελλων[GNT][LXX]μελλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accμελλουσαν[GNT][LXX]μελλοντα[GNT][LXX]μελλ·ουσ·ανμελλ·ο[υ]ντ·α
Datμελλουσῃμελλοντι[GNT]μελλ·ουσ·ῃμελλ·ο[υ]ντ·ι
Genμελλουσης[GNT]μελλοντος[GNT][LXX]μελλ·ουσ·ηςμελλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocμελλουσαιμελλοντες[GNT][LXX]μελλοντα[GNT][LXX]μελλ·ουσ·αιμελλ·ο[υ]ντ·εςμελλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμελλουσαςμελλοντας[GNT][LXX]μελλ·ουσ·αςμελλ·ο[υ]ντ·ας
Datμελλουσαιςμελλουσι, μελλουσιν[GNT][LXX]μελλ·ουσ·αιςμελλ·ου[ντ]·σι(ν), μελλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genμελλουσωνμελλοντων[GNT][LXX]μελλ·ουσ·ωνμελλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμελλομενημελλομενεμελλ·ομεν·ημελλ·ομεν·ε
Nomμελλομενοςμελλ·ομεν·ος
Accμελλομενηνμελλομενονμελλ·ομεν·ηνμελλ·ομεν·ον
Datμελλομενῃμελλομενῳμελλ·ομεν·ῃμελλ·ομεν·ῳ
Genμελλομενηςμελλομενουμελλ·ομεν·ηςμελλ·ομεν·ου
PlVocμελλομεναιμελλομενοιμελλομεναμελλ·ομεν·αιμελλ·ομεν·οιμελλ·ομεν·α
Nom
Accμελλομεναςμελλομενουςμελλ·ομεν·αςμελλ·ομεν·ους
Datμελλομεναιςμελλομενοιςμελλ·ομεν·αιςμελλ·ομεν·οις
Genμελλομενωνμελλομενωνμελλ·ομεν·ωνμελλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμελλον[GNT][LXX], ημελλον[GNT]ε·μελλ·ονεμελλομην, ημελλομηνε·μελλ·ομην
2ndεμελλες[GNT], ημελλεςε·μελλ·ες, ε·μελλ·εςεμελλου, ημελλουε·μελλ·ου
3rdεμελλεν[GNT][LXX], εμελλε, ημελλεν[GNT][LXX], ημελλεε·μελλ·ε(ν), ε·μελλ·ε(ν)εμελλετο, ημελλετοε·μελλ·ετο
Pl1stεμελλομεν, ημελλομενε·μελλ·ομενεμελλομεθα, ημελλομεθαε·μελλ·ομεθα
2ndεμελλετε, ημελλετεε·μελλ·ετεεμελλεσθε, ημελλεσθεε·μελλ·εσθε
3rdεμελλον[GNT][LXX], εμελλοσαν, ημελλον[GNT], ημελλοσανε·μελλ·ον, ε·μελλ·οσαν altεμελλοντο, ημελλοντοε·μελλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελλησω[GNT]μελλη·σωμελλησομαιμελλη·σομαι
2ndμελλησειςμελλη·σειςμελλησῃ, μελλησει, μελλησεσαιμελλη·σῃ, μελλη·σει classical, μελλη·σεσαι alt
3rdμελλησειμελλη·σειμελλησεταιμελλη·σεται
Pl1stμελλησομενμελλη·σομενμελλησομεθαμελλη·σομεθα
2ndμελλησετε[GNT]μελλη·σετεμελλησεσθεμελλη·σεσθε
3rdμελλησουσιν, μελλησουσιμελλη·σουσι(ν)μελλησονταιμελλη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελλησοιμιμελλη·σοιμιμελλησοιμηνμελλη·σοιμην
2ndμελλησοιςμελλη·σοιςμελλησοιομελλη·σοιο
3rdμελλησοιμελλη·σοιμελλησοιτομελλη·σοιτο
Pl1stμελλησοιμενμελλη·σοιμενμελλησοιμεθαμελλη·σοιμεθα
2ndμελλησοιτεμελλη·σοιτεμελλησοισθεμελλη·σοισθε
3rdμελλησοιενμελλη·σοιενμελλησοιντομελλη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μελλησειν​μελλη·σειν​μελλησεσθαι​μελλη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμελλησουσαμελλησονμελλη·σουσ·αμελλη·σο[υ]ν[τ]
Nomμελλησωνμελλη·σο[υ]ν[τ]·^
Accμελλησουσανμελλησονταμελλη·σουσ·ανμελλη·σο[υ]ντ·α
Datμελλησουσῃμελλησοντιμελλη·σουσ·ῃμελλη·σο[υ]ντ·ι
Genμελλησουσηςμελλησοντοςμελλη·σουσ·ηςμελλη·σο[υ]ντ·ος
PlVocμελλησουσαιμελλησοντεςμελλησονταμελλη·σουσ·αιμελλη·σο[υ]ντ·εςμελλη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accμελλησουσαςμελλησονταςμελλη·σουσ·αςμελλη·σο[υ]ντ·ας
Datμελλησουσαιςμελλησουσι, μελλησουσινμελλη·σουσ·αιςμελλη·σου[ντ]·σι(ν)
Genμελλησουσωνμελλησοντωνμελλη·σουσ·ωνμελλη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμελλησομενημελλησομενεμελλη·σομεν·ημελλη·σομεν·ε
Nomμελλησομενοςμελλη·σομεν·ος
Accμελλησομενηνμελλησομενονμελλη·σομεν·ηνμελλη·σομεν·ον
Datμελλησομενῃμελλησομενῳμελλη·σομεν·ῃμελλη·σομεν·ῳ
Genμελλησομενηςμελλησομενουμελλη·σομεν·ηςμελλη·σομεν·ου
PlVocμελλησομεναιμελλησομενοιμελλησομεναμελλη·σομεν·αιμελλη·σομεν·οιμελλη·σομεν·α
Nom
Accμελλησομεναςμελλησομενουςμελλη·σομεν·αςμελλη·σομεν·ους
Datμελλησομεναιςμελλησομενοιςμελλη·σομεν·αιςμελλη·σομεν·οις
Genμελλησομενωνμελλησομενωνμελλη·σομεν·ωνμελλη·σομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 18-Jun-2021 16:04:24 EDT