μεθυσος • MEQUSOS • methusos

μέθυσος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμεθυσεμεθυσ·ε
Nomμεθυσος[GNT][LXX]μεθυσ·ος
Accμεθυσον[LXX]μεθυσ·ον
Datμεθυσῳμεθυσ·ῳ
Genμεθυσου[LXX]μεθυσ·ου
PlVocμεθυσοι[GNT]μεθυσ·οι
Nom
Accμεθυσουςμεθυσ·ους
Datμεθυσοιςμεθυσ·οις
Genμεθυσωνμεθυσ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 04-Jul-2020 06:28:42 EDT