ματαιος • MATAIOS • mataios

μάταιος -αία -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocματαια[GNT][LXX]ματαιεμαται·αμαται·ε
Nomματαιος[GNT][LXX]μαται·ος
Accματαιαν[LXX]ματαιον[LXX]μαται·ανμαται·ον
Datματαιᾳ[LXX]ματαιῳ[LXX]μαται·ᾳμαται·ῳ
Genματαιας[GNT][LXX]ματαιουμαται·αςμαται·ου
PlVocματαιαι[LXX]ματαιοι[GNT][LXX]ματαια[GNT][LXX]μαται·αιμαται·οιμαται·α
Nom
Accματαιας[GNT][LXX]ματαιους[LXX]μαται·αςμαται·ους
Datματαιαιςματαιοις[LXX]μαται·αιςμαται·οις
Genματαιων[GNT][LXX]μαται·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 09:37:20 EST