μνημοσυνον • MNHMOSUNON • mnēmosunon

μνημό·συνον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocμνημοσυνον[GNT][LXX]μνημοσυν·ον
Nom
Acc
Datμνημοσυνῳμνημοσυν·ῳ
Genμνημοσυνου[LXX]μνημοσυν·ου
PlVocμνημοσυνα[LXX]μνημοσυν·α
Nom
Acc
Datμνημοσυνοιςμνημοσυν·οις
Genμνημοσυνωνμνημοσυν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Apr-2019 18:57:51 EDT