μνημειον • MNHMEION • mnēmeion

μνημεῖον, -ου, τό (cf. μνῆμα)

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocμνημειον[GNT][LXX]μνημει·ον
Nom
Acc
Datμνημειῳ[GNT][LXX]μνημει·ῳ
Genμνημειου[GNT][LXX]μνημει·ου
PlVocμνημεια[GNT]μνημει·α
Nom
Acc
Datμνημειοις[GNT][LXX]μνημει·οις
Genμνημειων[GNT][LXX]μνημει·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 21:14:28 EST