μικροτερος • MIKROTEROS • mikroteros

μικρό·τερος -τέρα -ον (Comp. of μικρός)

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμικροτεραμικροτερεμικροτερ·αμικροτερ·ε
Nomμικροτερος[GNT][LXX]μικροτερ·ος
Accμικροτερανμικροτερον[GNT]μικροτερ·ανμικροτερ·ον
Datμικροτερᾳμικροτερῳμικροτερ·ᾳμικροτερ·ῳ
Genμικροτεραςμικροτερουμικροτερ·αςμικροτερ·ου
PlVocμικροτεραιμικροτεροιμικροτεραμικροτερ·αιμικροτερ·οιμικροτερ·α
Nom
Accμικροτεραςμικροτερουςμικροτερ·αςμικροτερ·ους
Datμικροτεραιςμικροτεροιςμικροτερ·αιςμικροτερ·οις
Genμικροτερωνμικροτερ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-Aug-2020 21:53:53 EDT