μειζων • MEIZWN • meizōn

μείζων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of μέγας)

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμειζον[GNT][LXX]μειζον
Nomμειζων[GNT][LXX]μειζον·^
Accμειζονα[GNT][LXX], μειζω[GNT][LXX]μειζον·α, μειζ(ο)[ν]·α
Datμειζονι[LXX]μειζον·ι
Genμειζονος[GNT][LXX]μειζον·ος
PlVocμειζονες[GNT], μειζουςμειζονα[GNT][LXX], μειζω[GNT][LXX]μειζον·ες, μειζ(ο)[ν]·εςμειζον·α, μειζ(ο)[ν]·α
Nom
Accμειζονας[GNT][LXX], μειζουςμειζον·ας, μειζ(ο)[ν]·ας
Datμειζοσι, μειζοσινμειζο[ν]·σι(ν)
Genμειζονωνμειζον·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 17-Jun-2019 08:57:14 EDT