μεταπιπτω • METAPIPTW • metapiptō

μετα·πίπτω [LXX] (-, μετα+πεσ(ε)·[σ]-, μετα+πεσ·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταπεσωμετα·πεσ(ε)·[σ]ωμεταπεσουμαιμετα·πεσ(ε)·[σ]ομαι
2ndμεταπεσειςμετα·πεσ(ε)·[σ]ειςμεταπεσῃ[LXX], μεταπεσει, μεταπεσεισαιμετα·πεσ(ε)·[σ]ῃ, μετα·πεσ(ε)·[σ]ει classical, μετα·πεσ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdμεταπεσειμετα·πεσ(ε)·[σ]ειμεταπεσειταιμετα·πεσ(ε)·[σ]εται
Pl1stμεταπεσουμενμετα·πεσ(ε)·[σ]ομενμεταπεσουμεθαμετα·πεσ(ε)·[σ]ομεθα
2ndμεταπεσειτεμετα·πεσ(ε)·[σ]ετεμεταπεσεισθεμετα·πεσ(ε)·[σ]εσθε
3rdμεταπεσουσιν, μεταπεσουσιμετα·πεσ(ε)·[σ]ουσι(ν)μεταπεσουνταιμετα·πεσ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταπεσοιμιμετα·πεσ(ε)·[σ]οιμιμεταπεσοιμηνμετα·πεσ(ε)·[σ]οιμην
2ndμεταπεσοιςμετα·πεσ(ε)·[σ]οιςμεταπεσοιομετα·πεσ(ε)·[σ]οιο
3rdμεταπεσοιμετα·πεσ(ε)·[σ]οιμεταπεσοιτομετα·πεσ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stμεταπεσοιμενμετα·πεσ(ε)·[σ]οιμενμεταπεσοιμεθαμετα·πεσ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndμεταπεσοιτεμετα·πεσ(ε)·[σ]οιτεμεταπεσοισθεμετα·πεσ(ε)·[σ]οισθε
3rdμεταπεσοιενμετα·πεσ(ε)·[σ]οιενμεταπεσοιντομετα·πεσ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταπεσειν​μετα·πεσ(ε)·[σ]ειν​μεταπεσεισθαι[LXX]​μετα·πεσ(ε)·[σ]εσθαι

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταπεσουσαμεταπεσουνμετα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αμετα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomμεταπεσωνμετα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accμεταπεσουσανμεταπεσουνταμετα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ανμετα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datμεταπεσουσῃμεταπεσουντιμετα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ῃμετα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genμεταπεσουσηςμεταπεσουντοςμετα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ηςμετα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocμεταπεσουσαιμεταπεσουντεςμεταπεσουνταμετα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αιμετα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςμετα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accμεταπεσουσαςμεταπεσουνταςμετα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αςμετα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datμεταπεσουσαιςμεταπεσουσι, μεταπεσουσινμετα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αιςμετα·πεσ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genμεταπεσουσωνμεταπεσουντωνμετα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ωνμετα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταπεσουμενημεταπεσουμενεμετα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ημετα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomμεταπεσουμενοςμετα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accμεταπεσουμενηνμεταπεσουμενονμετα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηνμετα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datμεταπεσουμενῃμεταπεσουμενῳμετα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῃμετα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genμεταπεσουμενηςμεταπεσουμενουμετα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηςμετα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocμεταπεσουμεναιμεταπεσουμενοιμεταπεσουμεναμετα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αιμετα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οιμετα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accμεταπεσουμεναςμεταπεσουμενουςμετα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αςμετα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datμεταπεσουμεναιςμεταπεσουμενοιςμετα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αιςμετα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genμεταπεσουμενωνμεταπεσουμενωνμετα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ωνμετα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεπεσαμετα·ε·πεσ·[σ]αμετεπεσαμηνμετα·ε·πεσ·[σ]αμην
2ndμετεπεσαςμετα·ε·πεσ·[σ]αςμετεπεσωμετα·ε·πεσ·[σ]ω
3rdμετεπεσεν[LXX], μετεπεσεμετα·ε·πεσ·[σ]ε(ν), μετα·ε·πεσ·[σ]ε(ν)μετεπεσατομετα·ε·πεσ·[σ]ατο
Pl1stμετεπεσαμενμετα·ε·πεσ·[σ]αμενμετεπεσαμεθαμετα·ε·πεσ·[σ]αμεθα
2ndμετεπεσατεμετα·ε·πεσ·[σ]ατεμετεπεσασθεμετα·ε·πεσ·[σ]ασθε
3rdμετεπεσανμετα·ε·πεσ·[σ]ανμετεπεσαντομετα·ε·πεσ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταπεσωμετα·πεσ·[σ]ωμεταπεσωμαιμετα·πεσ·[σ]ωμαι
2ndμεταπεσῃςμετα·πεσ·[σ]ῃςμεταπεσῃ[LXX]μετα·πεσ·[σ]ῃ
3rdμεταπεσῃ[LXX]μετα·πεσ·[σ]ῃμεταπεσηταιμετα·πεσ·[σ]ηται
Pl1stμεταπεσωμενμετα·πεσ·[σ]ωμενμεταπεσωμεθαμετα·πεσ·[σ]ωμεθα
2ndμεταπεσητεμετα·πεσ·[σ]ητεμεταπεσησθεμετα·πεσ·[σ]ησθε
3rdμεταπεσωσιν, μεταπεσωσιμετα·πεσ·[σ]ωσι(ν)μεταπεσωνταιμετα·πεσ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταπεσαιμιμετα·πεσ·[σ]αιμιμεταπεσαιμηνμετα·πεσ·[σ]αιμην
2ndμεταπεσαις, μεταπεσειαςμετα·πεσ·[σ]αις, μετα·πεσ·[σ]ειας classicalμεταπεσαιομετα·πεσ·[σ]αιο
3rdμεταπεσαι, μεταπεσειεμετα·πεσ·[σ]αι, μετα·πεσ·[σ]ειε classicalμεταπεσαιτομετα·πεσ·[σ]αιτο
Pl1stμεταπεσαιμενμετα·πεσ·[σ]αιμενμεταπεσαιμεθαμετα·πεσ·[σ]αιμεθα
2ndμεταπεσαιτεμετα·πεσ·[σ]αιτεμεταπεσαισθεμετα·πεσ·[σ]αισθε
3rdμεταπεσαιεν, μεταπεσαισαν, μεταπεσειαν, μεταπεσειενμετα·πεσ·[σ]αιεν, μετα·πεσ·[σ]αισαν alt, μετα·πεσ·[σ]ειαν classical, μετα·πεσ·[σ]ειεν classicalμεταπεσαιντομετα·πεσ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταπεσονμετα·πεσ·[σ]ονμεταπεσαιμετα·πεσ·[σ]αι
3rdμεταπεσατωμετα·πεσ·[σ]ατωμεταπεσασθωμετα·πεσ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndμεταπεσατεμετα·πεσ·[σ]ατεμεταπεσασθεμετα·πεσ·[σ]ασθε
3rdμεταπεσατωσαν, μεταπεσαντωνμετα·πεσ·[σ]ατωσαν, μετα·πεσ·[σ]αντων classicalμεταπεσασθωσαν, μεταπεσασθωνμετα·πεσ·[σ]ασθωσαν, μετα·πεσ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταπεσαι​μετα·πεσ·[σ]αι​μεταπεσασθαι​μετα·πεσ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταπεσασαμεταπεσαςμεταπεσανμετα·πεσ·[σ]ασ·αμετα·πεσ·[σ]α[ντ]·ςμετα·πεσ·[σ]αν[τ]
Nom
Accμεταπεσασανμεταπεσανταμετα·πεσ·[σ]ασ·ανμετα·πεσ·[σ]αντ·α
Datμεταπεσασῃμεταπεσαντιμετα·πεσ·[σ]ασ·ῃμετα·πεσ·[σ]αντ·ι
Genμεταπεσασηςμεταπεσαντοςμετα·πεσ·[σ]ασ·ηςμετα·πεσ·[σ]αντ·ος
PlVocμεταπεσασαιμεταπεσαντεςμεταπεσανταμετα·πεσ·[σ]ασ·αιμετα·πεσ·[σ]αντ·εςμετα·πεσ·[σ]αντ·α
Nom
Accμεταπεσασαςμεταπεσανταςμετα·πεσ·[σ]ασ·αςμετα·πεσ·[σ]αντ·ας
Datμεταπεσασαιςμεταπεσασι, μεταπεσασινμετα·πεσ·[σ]ασ·αιςμετα·πεσ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genμεταπεσασωνμεταπεσαντωνμετα·πεσ·[σ]ασ·ωνμετα·πεσ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταπεσαμενημεταπεσαμενεμετα·πεσ·[σ]αμεν·ημετα·πεσ·[σ]αμεν·ε
Nomμεταπεσαμενοςμετα·πεσ·[σ]αμεν·ος
Accμεταπεσαμενηνμεταπεσαμενονμετα·πεσ·[σ]αμεν·ηνμετα·πεσ·[σ]αμεν·ον
Datμεταπεσαμενῃμεταπεσαμενῳμετα·πεσ·[σ]αμεν·ῃμετα·πεσ·[σ]αμεν·ῳ
Genμεταπεσαμενηςμεταπεσαμενουμετα·πεσ·[σ]αμεν·ηςμετα·πεσ·[σ]αμεν·ου
PlVocμεταπεσαμεναιμεταπεσαμενοιμεταπεσαμεναμετα·πεσ·[σ]αμεν·αιμετα·πεσ·[σ]αμεν·οιμετα·πεσ·[σ]αμεν·α
Nom
Accμεταπεσαμεναςμεταπεσαμενουςμετα·πεσ·[σ]αμεν·αςμετα·πεσ·[σ]αμεν·ους
Datμεταπεσαμεναιςμεταπεσαμενοιςμετα·πεσ·[σ]αμεν·αιςμετα·πεσ·[σ]αμεν·οις
Genμεταπεσαμενωνμεταπεσαμενωνμετα·πεσ·[σ]αμεν·ωνμετα·πεσ·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 19:40:12 EDT