μενω • MENW • menō

μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμενω[GNT][LXX]μεν·ωμενομαιμεν·ομαι
2ndμενεις[GNT][LXX]μεν·ειςμενῃ[GNT], μενει[GNT][LXX], μενεσαιμεν·ῃ, μεν·ει classical, μεν·εσαι alt
3rdμενει[GNT][LXX]μεν·ειμενεταιμεν·εται
Pl1stμενομεν[GNT][LXX]μεν·ομενμενομεθαμεν·ομεθα
2ndμενετε[GNT][LXX]μεν·ετεμενεσθεμεν·εσθε
3rdμενουσιν[GNT][LXX], μενουσιμεν·ουσι(ν), μεν·ουσι(ν)μενονταιμεν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμενω[GNT][LXX]μεν·ωμενωμαιμεν·ωμαι
2ndμενῃςμεν·ῃςμενῃ[GNT]μεν·ῃ
3rdμενῃ[GNT]μεν·ῃμενηταιμεν·ηται
Pl1stμενωμενμεν·ωμενμενωμεθαμεν·ωμεθα
2ndμενητε[GNT]μεν·ητεμενησθεμεν·ησθε
3rdμενωσιν, μενωσιμεν·ωσι(ν)μενωνταιμεν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμενοιμιμεν·οιμιμενοιμηνμεν·οιμην
2ndμενοιςμεν·οιςμενοιομεν·οιο
3rdμενοιμεν·οιμενοιτομεν·οιτο
Pl1stμενοιμενμεν·οιμενμενοιμεθαμεν·οιμεθα
2ndμενοιτεμεν·οιτεμενοισθεμεν·οισθε
3rdμενοιεν, μενοισανμεν·οιεν, μεν·οισαν altμενοιντομεν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμενε[GNT][LXX]μεν·εμενουμεν·ου
3rdμενετω[GNT][LXX]μεν·ετωμενεσθωμεν·εσθω
Pl1st
2ndμενετε[GNT][LXX]μεν·ετεμενεσθεμεν·εσθε
3rdμενετωσαν, μενοντωνμεν·ετωσαν, μεν·οντων classicalμενεσθωσαν, μενεσθωνμεν·εσθωσαν, μεν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μενειν[GNT][LXX]​μεν·εινμενεσθαι​μεν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμενουσα[LXX]μενον[GNT]μεν·ουσ·αμεν·ο[υ]ν[τ]
Nomμενων[GNT][LXX]μεν·ο[υ]ν[τ]·^
Accμενουσαν[GNT]μενοντα[GNT][LXX]μεν·ουσ·ανμεν·ο[υ]ντ·α
Datμενουσῃμενοντιμεν·ουσ·ῃμεν·ο[υ]ντ·ι
Genμενουσηςμενοντος[GNT]μεν·ουσ·ηςμεν·ο[υ]ντ·ος
PlVocμενουσαιμενοντες[LXX]μενοντα[GNT][LXX]μεν·ουσ·αιμεν·ο[υ]ντ·εςμεν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμενουσαςμενονταςμεν·ουσ·αςμεν·ο[υ]ντ·ας
Datμενουσαιςμενουσι, μενουσιν[GNT][LXX]μεν·ουσ·αιςμεν·ου[ντ]·σι(ν), μεν·ου[ντ]·σι(ν)
Genμενουσωνμενοντωνμεν·ουσ·ωνμεν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμενομενημενομενεμεν·ομεν·ημεν·ομεν·ε
Nomμενομενοςμεν·ομεν·ος
Accμενομενηνμενομενονμεν·ομεν·ηνμεν·ομεν·ον
Datμενομενῃμενομενῳμεν·ομεν·ῃμεν·ομεν·ῳ
Genμενομενηςμενομενουμεν·ομεν·ηςμεν·ομεν·ου
PlVocμενομεναιμενομενοιμενομεναμεν·ομεν·αιμεν·ομεν·οιμεν·ομεν·α
Nom
Accμενομεναςμενομενουςμεν·ομεν·αςμεν·ομεν·ους
Datμενομεναιςμενομενοιςμεν·ομεν·αιςμεν·ομεν·οις
Genμενομενωνμενομενωνμεν·ομεν·ωνμεν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμενον[GNT][LXX]ε·μεν·ονεμενομηνε·μεν·ομην
2ndεμενεςε·μεν·εςεμενουε·μεν·ου
3rdεμενεν[GNT][LXX], εμενεε·μεν·ε(ν), ε·μεν·ε(ν)εμενετοε·μεν·ετο
Pl1stεμενομενε·μεν·ομενεμενομεθαε·μεν·ομεθα
2ndεμενετεε·μεν·ετεεμενεσθεε·μεν·εσθε
3rdεμενον[GNT][LXX], εμενοσανε·μεν·ον, ε·μεν·οσαν altεμενοντοε·μεν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμενω[GNT][LXX]μεν(ε)·[σ]ωμενουμαιμεν(ε)·[σ]ομαι
2ndμενεις[GNT][LXX]μεν(ε)·[σ]ειςμενῃ[GNT], μενει[GNT][LXX], μενεισαιμεν(ε)·[σ]ῃ, μεν(ε)·[σ]ει classical, μεν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdμενει[GNT][LXX]μεν(ε)·[σ]ειμενειταιμεν(ε)·[σ]εται
Pl1stμενουμενμεν(ε)·[σ]ομενμενουμεθαμεν(ε)·[σ]ομεθα
2ndμενειτε[GNT]μεν(ε)·[σ]ετεμενεισθεμεν(ε)·[σ]εσθε
3rdμενουσιν[GNT][LXX], μενουσιμεν(ε)·[σ]ουσι(ν), μεν(ε)·[σ]ουσι(ν)μενουνταιμεν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμενοιμιμεν(ε)·[σ]οιμιμενοιμηνμεν(ε)·[σ]οιμην
2ndμενοιςμεν(ε)·[σ]οιςμενοιομεν(ε)·[σ]οιο
3rdμενοιμεν(ε)·[σ]οιμενοιτομεν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stμενοιμενμεν(ε)·[σ]οιμενμενοιμεθαμεν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndμενοιτεμεν(ε)·[σ]οιτεμενοισθεμεν(ε)·[σ]οισθε
3rdμενοιενμεν(ε)·[σ]οιενμενοιντομεν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μενειν[GNT][LXX]​μεν(ε)·[σ]εινμενεισθαι​μεν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμενουσα[LXX]μενουν[GNT]μεν(ε)·[σ]ουσ·αμεν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomμενων[GNT][LXX]μεν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accμενουσαν[GNT]μενουνταμεν(ε)·[σ]ουσ·ανμεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datμενουσῃμενουντιμεν(ε)·[σ]ουσ·ῃμεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genμενουσηςμενουντοςμεν(ε)·[σ]ουσ·ηςμεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocμενουσαιμενουντεςμενουνταμεν(ε)·[σ]ουσ·αιμεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςμεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accμενουσαςμενουνταςμεν(ε)·[σ]ουσ·αςμεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datμενουσαιςμενουσι, μενουσιν[GNT][LXX]μεν(ε)·[σ]ουσ·αιςμεν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), μεν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genμενουσωνμενουντωνμεν(ε)·[σ]ουσ·ωνμεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμενουμενημενουμενεμεν(ε)·[σ]ομεν·ημεν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomμενουμενοςμεν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accμενουμενηνμενουμενονμεν(ε)·[σ]ομεν·ηνμεν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datμενουμενῃμενουμενῳμεν(ε)·[σ]ομεν·ῃμεν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genμενουμενηςμενουμενουμεν(ε)·[σ]ομεν·ηςμεν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocμενουμεναιμενουμενοιμενουμεναμεν(ε)·[σ]ομεν·αιμεν(ε)·[σ]ομεν·οιμεν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accμενουμεναςμενουμενουςμεν(ε)·[σ]ομεν·αςμεν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datμενουμεναιςμενουμενοιςμεν(ε)·[σ]ομεν·αιςμεν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genμενουμενωνμενουμενωνμεν(ε)·[σ]ομεν·ωνμεν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμεινα[LXX]ε·μειν·[σ]αεμειναμηνε·μειν·[σ]αμην
2ndεμειναςε·μειν·[σ]αςεμεινωε·μειν·[σ]ω
3rdεμεινεν[GNT][LXX], εμεινεε·μειν·[σ]ε(ν), ε·μειν·[σ]ε(ν)εμεινατοε·μειν·[σ]ατο
Pl1stεμειναμεν[GNT]ε·μειν·[σ]αμενεμειναμεθαε·μειν·[σ]αμεθα
2ndεμεινατεε·μειν·[σ]ατεεμεινασθεε·μειν·[σ]ασθε
3rdεμειναν[GNT]ε·μειν·[σ]ανεμειναντοε·μειν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεινωμειν·[σ]ωμεινωμαιμειν·[σ]ωμαι
2ndμεινῃς[LXX]μειν·[σ]ῃςμεινῃ[GNT][LXX]μειν·[σ]ῃ
3rdμεινῃ[GNT][LXX]μειν·[σ]ῃμεινηταιμειν·[σ]ηται
Pl1stμεινωμεν[LXX]μειν·[σ]ωμενμεινωμεθαμειν·[σ]ωμεθα
2ndμεινητε[GNT]μειν·[σ]ητεμεινησθεμειν·[σ]ησθε
3rdμεινωσιν[GNT][LXX], μεινωσιμειν·[σ]ωσι(ν), μειν·[σ]ωσι(ν)μεινωνταιμειν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμειναιμιμειν·[σ]αιμιμειναιμηνμειν·[σ]αιμην
2ndμειναις, μεινειαςμειν·[σ]αις, μειν·[σ]ειας classicalμειναιομειν·[σ]αιο
3rdμειναι[GNT][LXX], μεινειεμειν·[σ]αι, μειν·[σ]ειε classicalμειναιτομειν·[σ]αιτο
Pl1stμειναιμενμειν·[σ]αιμενμειναιμεθαμειν·[σ]αιμεθα
2ndμειναιτεμειν·[σ]αιτεμειναισθεμειν·[σ]αισθε
3rdμειναιεν, μειναισαν, μεινειαν, μεινειενμειν·[σ]αιεν, μειν·[σ]αισαν alt, μειν·[σ]ειαν classical, μειν·[σ]ειεν classicalμειναιντομειν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεινον[GNT][LXX]μειν·[σ]ονμειναι[GNT][LXX]μειν·[σ]αι
3rdμεινατω[LXX]μειν·[σ]ατωμεινασθωμειν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndμεινατε[GNT]μειν·[σ]ατεμεινασθεμειν·[σ]ασθε
3rdμεινατωσαν, μειναντωνμειν·[σ]ατωσαν, μειν·[σ]αντων classicalμεινασθωσαν, μεινασθωνμειν·[σ]ασθωσαν, μειν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μειναι[GNT][LXX]​μειν·[σ]αιμεινασθαι​μειν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεινασαμειναςμεινανμειν·[σ]ασ·αμειν·[σ]α[ντ]·ςμειν·[σ]αν[τ]
Nom
Accμεινασανμεινανταμειν·[σ]ασ·ανμειν·[σ]αντ·α
Datμεινασῃμειναντιμειν·[σ]ασ·ῃμειν·[σ]αντ·ι
Genμεινασηςμειναντοςμειν·[σ]ασ·ηςμειν·[σ]αντ·ος
PlVocμεινασαιμειναντες[GNT][LXX]μεινανταμειν·[σ]ασ·αιμειν·[σ]αντ·εςμειν·[σ]αντ·α
Nom
Accμεινασαςμεινανταςμειν·[σ]ασ·αςμειν·[σ]αντ·ας
Datμεινασαιςμεινασι, μεινασινμειν·[σ]ασ·αιςμειν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genμεινασωνμειναντωνμειν·[σ]ασ·ωνμειν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμειναμενημειναμενεμειν·[σ]αμεν·ημειν·[σ]αμεν·ε
Nomμειναμενοςμειν·[σ]αμεν·ος
Accμειναμενηνμειναμενονμειν·[σ]αμεν·ηνμειν·[σ]αμεν·ον
Datμειναμενῃμειναμενῳμειν·[σ]αμεν·ῃμειν·[σ]αμεν·ῳ
Genμειναμενηςμειναμενουμειν·[σ]αμεν·ηςμειν·[σ]αμεν·ου
PlVocμειναμεναιμειναμενοιμειναμεναμειν·[σ]αμεν·αιμειν·[σ]αμεν·οιμειν·[σ]αμεν·α
Nom
Accμειναμεναςμειναμενουςμειν·[σ]αμεν·αςμειν·[σ]αμεν·ους
Datμειναμεναιςμειναμενοιςμειν·[σ]αμεν·αιςμειν·[σ]αμεν·οις
Genμειναμενωνμειναμενωνμειν·[σ]αμεν·ωνμειν·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμενηκαμεμενη·κα
2ndμεμενηκας, μεμενηκεςμεμενη·κας, μεμενη·κες alt
3rdμεμενηκεν, μεμενηκεμεμενη·κε(ν)
Pl1stμεμενηκαμενμεμενη·καμεν
2ndμεμενηκατεμεμενη·κατε
3rdμεμενηκασιν, μεμενηκασι, μεμενηκανμεμενη·κασι(ν), μεμενη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμενηκωμεμενη·κω
2ndμεμενηκῃςμεμενη·κῃς
3rdμεμενηκῃμεμενη·κῃ
Pl1stμεμενηκωμενμεμενη·κωμεν
2ndμεμενηκητεμεμενη·κητε
3rdμεμενηκωσιν, μεμενηκωσιμεμενη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμενηκοιμι, μεμενηκοιηνμεμενη·κοιμι, μεμενη·κοιην classical
2ndμεμενηκοις, μεμενηκοιηςμεμενη·κοις, μεμενη·κοιης classical
3rdμεμενηκοι, μεμενηκοιημεμενη·κοι, μεμενη·κοιη classical
Pl1stμεμενηκοιμενμεμενη·κοιμεν
2ndμεμενηκοιτεμεμενη·κοιτε
3rdμεμενηκοιενμεμενη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεμενηκεμεμενη·κε
3rdμεμενηκετωμεμενη·κετω
Pl1st
2ndμεμενηκετεμεμενη·κετε
3rdμεμενηκετωσανμεμενη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεμενηκεναι​μεμενη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεμενηκυιαμεμενηκοςμεμενη·κυι·αμεμενη·κο[τ]·ς
Nomμεμενηκωςμεμενη·κο[τ]·^ς
Accμεμενηκυιανμεμενηκοταμεμενη·κυι·ανμεμενη·κοτ·α
Datμεμενηκυιᾳμεμενηκοτιμεμενη·κυι·ᾳμεμενη·κοτ·ι
Genμεμενηκυιαςμεμενηκοτοςμεμενη·κυι·αςμεμενη·κοτ·ος
PlVocμεμενηκυιαιμεμενηκοτεςμεμενηκοταμεμενη·κυι·αιμεμενη·κοτ·εςμεμενη·κοτ·α
Nom
Accμεμενηκυιαςμεμενηκοτας[LXX]μεμενη·κυι·αςμεμενη·κοτ·ας
Datμεμενηκυιαιςμεμενηκοσι, μεμενηκοσινμεμενη·κυι·αιςμεμενη·κο[τ]·σι(ν)
Genμεμενηκυιωνμεμενηκοτωνμεμενη·κυι·ωνμεμενη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμεμενηκειν, εμεμενηκηε·μεμενη·κειν, ε·μεμενη·κη classical
2ndεμεμενηκεις, εμεμενηκηςε·μεμενη·κεις, ε·μεμενη·κης classical
3rdεμεμενηκειε·μεμενη·κει
Pl1stεμεμενηκειμεν, εμεμενηκεμενε·μεμενη·κειμεν, ε·μεμενη·κεμεν classical
2ndεμεμενηκειτε, εμεμενηκετεε·μεμενη·κειτε, ε·μεμενη·κετε classical
3rdεμεμενηκεισαν, εμεμενηκεσανε·μεμενη·κεισαν, ε·μεμενη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμενηκειν, μεμενηκη[ε]·μεμενη·κειν, [ε]·μεμενη·κη classical
2ndμεμενηκεις, μεμενηκης[ε]·μεμενη·κεις, [ε]·μεμενη·κης classical
3rdμεμενηκει[ε]·μεμενη·κει
Pl1stμεμενηκειμεν, μεμενηκεμεν[ε]·μεμενη·κειμεν, [ε]·μεμενη·κεμεν classical
2ndμεμενηκειτε, μεμενηκετε[ε]·μεμενη·κειτε, [ε]·μεμενη·κετε classical
3rdμεμενηκεισαν[GNT], μεμενηκεσαν[ε]·μεμενη·κεισαν, [ε]·μεμενη·κεσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 05-Dec-2020 10:16:35 EST