μακροθυμος • MAKROQUMOS • makrothumos

μακρό·θυμος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμακροθυμεμακροθυμ·ε
Nomμακροθυμος[LXX]μακροθυμ·ος
Accμακροθυμονμακροθυμ·ον
Datμακροθυμῳμακροθυμ·ῳ
Genμακροθυμουμακροθυμ·ου
PlVocμακροθυμοιμακροθυμαμακροθυμ·οιμακροθυμ·α
Nom
Accμακροθυμουςμακροθυμ·ους
Datμακροθυμοιςμακροθυμ·οις
Genμακροθυμων[GNT][LXX]μακροθυμ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 31-Oct-2020 06:00:31 EDT