μαθητης • MAQHTHS • mathētēs

μαθητής, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμαθηταμαθητ·α
Nomμαθητης[GNT]μαθητ·ης
Accμαθητην[GNT]μαθητ·ην
Datμαθητῃ[GNT]μαθητ·ῃ
Genμαθητου[GNT]μαθητ·ου
PlVocμαθηται[GNT]μαθητ·αι
Nom
Accμαθητας[GNT]μαθητ·ας
Datμαθηταις[GNT]μαθητ·αις
Genμαθητων[GNT]μαθητ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 17-Jun-2019 09:32:29 EDT